Institut pro studium literatury

Institut pro studium literatury (IPSL) je nezávislá iniciativa českých literárních odborníků. K hlavním cílům Institutu patří prohloubení literárněvědného poznání a trvalé rozšiřování řad zájemců o literaturu a aktuální literární reflexi. Své poslání naplňuje IPSL od roku 2010 realizací výzkumných a publikačních záměrů i činností vzdělávací.


IPSL přispívá vlastní výzkumnou, vzdělávací a publikační prací k prohloubení vzdělanosti v oblasti literatury. Vznikl na základě občanské iniciativy českých literárních odborníků v roce 2010 v Praze. Hlavním cílem institutu je vykročit za hranice úzkého okruhu specialistů-vědců a svou prací oživit zájem o literární reflexi v širší společnosti.

 

Institut pro studium literatury se soustředí na literárněvědný výzkum a vzdělávání v oblasti literární teorie, historie i kritiky a vydávání publikací spjatých s literárními otázkami. IPSL klade důraz na zodpovědnou práci s archiváliemi, činnost bibliografickou, literárněhistorickou, ediční a teoretickou, předpokládá ovšem zároveň osobitý vklad interpretační.

 

Prostřednictvím vlastního literárněvědného fóra věnuje IPSL zvláštní pozornost reflexi aktuálních výsledků oborového výzkumu. E*forum se zaměřuje na bohemistické a germanobohemistické publikace a zohledňuje cíleně rovněž starší období literárních dějin. Příspěvky zhodnocující výzkum v oblasti německy psané literatury z Čech, Moravy a Slezska a česko-německých kulturních vztahů vycházejí česky i německy.

 

Od roku 2017 uděluje IPSL Cenu Otokara Fischera za mimořádně přínosnou německou práci k dějinám české literatury, jazyka a kultury. Cílem ceny určené německy píšícím bohemistům je ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané a v Německu vydávané odborné práce s českými tématy.