Aktuality IPSL

Cena Otokara Fischera – čtvrtý ročník (2. 12. 2021)

Institut pro studium literatury v partnerské spolupráci s mnichovským Spolkem Adalberta Stiftera v roce 2022 již počtvrté udělí Cenu Otokara Fischera – za mimořádně přínosnou německojazyčnou a českojazyčnou germanobohemistickou práci z oblasti humanitních studií. Cílem ceny určené německy píšícím a od roku 2020 také česky píšícím autorkám a autorům zabývajícím se českou, česko-německou a česko-německo-židovskou kulturou, uměním a kulturní historií je ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané a v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku vydávané odborné práce s českými tématy a současně upozornit na práce české provenience, které přispěly k prohloubenému poznání kulturních dějin německy mluvících obyvatel českých zemí. Cena pojmenovaná po významném bohemistovi, germanistovi a podporovateli tzv. „germanoslavik“ Otokaru Fischerovi bude za účasti laureátů i poroty, složené z odborníků z ČR, Německa, Rakouska a Švýcarska, slavnostně předána 19. 5. 2022 v pražském Goethe Institutu. Více informací na www.ipsl.cz/cof.

Nominace v obou kategoriích lze podávat do 15. února 2022, nominační formulář je k dispozici zde.

Kateřina Smyčková píše o raně novověké biblické dramatické tvorbě (1. 12. 2021)

Aktuální příspěvek bohemistického E*fora se zabývá publikací Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích, kterou v letošním roce vydali Magdaléna JackováJan Linka. „Vzhledem k tomu, že je ke knize přiloženo CD s transliterovanými texty i digitálními kopiemi starých tisků, které pro edici sloužily jako výchozí texty, se to jeví jako přílišná editorská úzkostlivost. Zájemce o jazykovou stránku her zvolí raději jejich neupravenou podobu, ostatním čtenářům plně postačí podrobná ediční poznámka s textově kritickým aparátem, který v sobě mohl emendace zahrnout. Editor se snažil ‚vyjít maximálně vstříc čtenáři‘ a ‚nerozptylovat jeho pozornost‘, proto text upravoval tak, aby odstranil co nejvíce jazykových jevů odlišných od dnešní češtiny (s. 485). To je jistě legitimní a logický přístup, o zachycení jazykových zvláštností je nadto důkladně postaráno v přiložené transliteraci.“

Thomas Englberger píše o české perspektivě na naše německé sousedy (24. 11. 2021)

Nejnovější příspěvek česko-německého E*fora se zabývá publikací Wolfganga Schwarze s názvem Mein Weg zu unseren Deutschen. Zehn tschechische Perspektiven, která vyšla v nakladatelství lichtungverlag v roce 2019. „V osobě Radky Denemarkové, Magdaleny Jetelové, Tomáše Kafky, Jiřího Padevěta, Lídy Rakušanové, Jaroslava Rudiše, Erika Taberyho, Marka Thera, Kateřiny Tučkové a Milana Uhdeho jsou zastoupeni spisovatelé a spisovatelky, slavisti, germanisti, historici, publicisti, umělci mnoha zaměření, diplomati a výtvarní umělci různých generací. Zmíněné osobnosti velmi často osobním tónem a bez přikrášlení referují o svých zkušenostech s německou kulturou, popř. s lidmi, jejichž biografické kořeny lze hledat v českých zemích (‚naši Němci‘).“

Anna Schubertová píše o dokumentu Milan Kundera v řežii M. Šmídmajera (17. 11. 2021)

Aktuální příspěvek bohemistického E*fora se zabývá dokumentem Milan Kundera. Od Žertu k Bezvýznamnosti (rež. Miloslav Šmídmajer, 2021). „Pro veřejnou debatu o Kunderovi je typické, že se Kundera stává reprezentantem širších fenoménů. Exemplárním zavržením ‚svazáka‘ Kundery v Novákově životopisu může čtenář stvrdit svou morální nadřazenost nad zvrhlými komunisty, příběh představený v dokumentu zase vytváří dojem, že ‚náš velikán‘ prožil navzdory politickým peripetiím život bez zásadních dilemat, paradoxů a nekonzistencí. Oba póly diskuse pak jakoby se provokovaly navzájem – uhlazený portrét vybízí k demaskování, hanopis zase k obranářskému vyvyšování. Nebylo by ale možné zvolit ještě třetí cestu, jež by více odpovídala naší zkušenosti mezilidských vztahů a méně melodramatu a jež by Kunderu nechápala jako padoucha, ale ani jako jednoznačného hrdinu?“

Peter Becher píše o Otokaru Fischerovi (10. 11. 2021)

Nejnovější příspěvek česko-německého E*fora se zabývá sborníkem Václava Petrboka, Alice StaškovéŠtěpána Zbytovského s názvem Otokar Fischer (1883–1938). Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft, který vyšel v nakladatelství Böhlau v roce 2020. „Tato publikace je – to můžeme tvrdit bez výhrad – skutečným průkopnickým činem a apelem na vědeckou komunitu německojazyčných zemí, aby přiznala Otokaru Fischerovi zásluhy, za něž mu jako vynikajícímu germanistovi první půle 20. století přísluší uznání.“

Další aktuality...