Aktuality IPSL

Marie Škarpová píše o kostelu Panny Marie (11. 5. 2022)

Aktuálně se v příspěvku bohemistického E*fora zabývá Marie Škarpová kultem Panny Marie Vítězné a jeho vlivem na kulturní a literární produkci. „O dobovém zájmu o kult Panny Marie Vítězné také v raně novověkých Čechách svědčí skutečnost, že jenom v Praze a jejím blízkém okolí vznikly hned dva kostely zasvěcené Panně Marii Vítězné, vlastnící dotýkané kopie milostného obrazu z římského kostela Santa Maria della Vittoria: karmelitánský klášterní kostel na Malé Straně a poutní areál na Bílé hoře. Jejich historie je nicméně velmi komplikovaná, spojená s mnoha změnami, přerušeními, a dokonce též nezdary a neúspěchy, a to zejména co se týče iniciativ shora.“

Kamil Činátl píše o dějepisném vzdělávání (4. 5. 2022)

Aktuální příspěvek česko-německého E*fora je věnován publikaci Deutsche, Tschechen und Slowaken im 20. Jahrhundert, kterou k vydání připravil kolektiv historiků v čele s Martinem Schulze Wesselem, Milošem ŘezníkemDušanem Kováčem. Kniha vyšla v roce 2020 v nakladatelství Wochenschau Verlag ve Frankfurtu nad Mohanem. „Jedná se o poměrně rozsáhlou antologii převážně textových pramenů k dějinám 20. století, jež je rozdělena do šesti chronologických celků. Každá kapitola obsahuje výkladový historiografický text, stručné shrnutí didaktických přístupů a krátkým informativním textem uvedené prameny.“

Marie Langerová píše o výstavě Světy Jindřicha Chalupeckého (27. 4. 2022)

Nejnovější příspěvek bohemistického E*fora je věnován výstavě s názvem Světy Jindřicha Chalupeckého, kterou je možné vidět v Galerii hlavního města Prahy ještě do 19. června 2022. „Chalupecký s kritickou intenzitou zkoumal osudy a smysl umění pro lidský život v nejistotách konce moderny a nesnadných podmínkách dvou totalit, byl seismografem jejich citlivých bodů. Ty tvoří osu výstavy, v kombinaci s životopisnými daty vznikla soustava ‚kabinetů‘, v nichž jsou zachyceny a podrobeny interpretacím a intervencím jak obecně známé okruhy Chalupeckého iniciací (Skupina 42, výběr z poválečného umění; Marcel Duchamp), tak ty méně známé, jako byly Chalupeckého cesty za ruským neoficiálním uměním v sedmdesátých letech (ukázky z díla ruských umělců; interpretace Chalupeckého Moskevského deníku od Václava Magida).“

Štěpán Zbytovský píše o pražské německé literatuře (21. 4. 2022)

Aktuální příspěvek česko-německého E*fora představuje disertaci Adély Grimes s názvem Neusachliche Verhaltenslehren in der Prager deutschen Literatur, která vyšla v Olomouci v nakladatelství Univerzity Palackého v roce 2020. „Jestliže kniha vychází z teze, že nová věcnost byla z celkového obrazu německé literatury v Čechách či „pražské německé literatury“ vytěsňována, bylo by namístě závěrem diskutovat, jakým způsobem se tento celkový obraz mění po zahrnutí novověcné tvorby. Závěr se nicméně soustředí na (jinak přehledné a funkční) shrnutí výkladů k jednotlivým románům a navržení dalších, jež by bylo do množiny nové věcnosti v českých zemích zahrnout. Jednotlivé studie k Roeldovi, Natonkovi a Kornfeldovi však nepochybně stojí za pozornost stejně jako pojednávané romány a dokládají mj. úzké (byť i kritické) sepětí jejich tvorby s dobovým literárním diskurzem v Německu.“

Mirek Němec píše o olomouckých Němcích (13. 4. 2022)

Aktuální příspěvek česko-německého E*fora představuje knihu Martina Hájka s názvem Olomoučtí Němci 1918–1938, která vyšla v Olomouci v nakladatelství Univerzity Palackého v roce 2020. „Na ca. 180 stranách vlastního textu se autor snaží vypořádat s politickými, sociálními a kulturními aspekty života německojazyčné komunity severomoravské metropole nad řekou Moravou v době po převzetí radnice českými radními (1918/19) do období Mnichovského diktátu (říjen 1938). Je otázkou, zda konečný mezník výzkumu je vhodný. Olomouc se nestala součástí nově vytvořené Říšské župy Sudety, ale městem na hranici. Pro zdejší i nově přicházející židy, Němce i Čechy nastalo velmi napínavé období zkoušek loajalit a nového předefinování svých identit. Tedy centrálních hledisek pro výzkum kolektivní biografie menšiny v urbánním prostředí.“

Další aktuality...