Publikační činnost IPSL

Publikační aktivity IPSL se obracejí k odborné i širší veřejnosti. V centru stojí literárněvědné E*forum, jež se zaměřuje na aktuální dění v (germano)bohemistice. IPSL vydává jak odborné monografie a edice, tak čtenářsky vstřícné antologie s texty o významných spisovatelích. Na webových stránkách IPSL jsou zpřístupňovány elektronické edice a bibliografické soupisy.


E * F O R U M

Institut pro studium literatury vydává online literárněvědné E*forum jako vlastní mediální platformu pro reflexi aktuálního dění v literární vědě, při silnějším zohlednění starší literatury. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku; příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy.

 

A N T O L O G I E   I P S L

Ediční řada literárněvědných čítanek přináší různé kritické pohledy a interpretační přístupy k dílu významných osobností literárních dějin. Kriticky připravené soubory literárněvědných či literárněkritických pojednání o daném autorovi doprovází úvodní studie, bibliografie a rejstříky. Knihy jsou určeny jak pro odborného, tak zaujatého laického čtenáře.

 

M O N O G R A F I E   A   E D I C E   I P S L

Odborné monografie a edice představují výsledky badatelských projektů, které byly realizovány v Institutu pro studium literatury. V literárněvědném výzkumu a ediční praxi klade IPSL důraz na dosud opomíjená nebo nedostatečně zpracovaná témata.

 

E - E D I C E   I P S L

Institut pro studium literatury připravuje a zpřístupňuje dosud ojedinělé elektronické edice literárních děl. Díky novým metodám digitální textologie umožňují elektronické edice současné čtení a porovnávání různých textových verzí díla.

 

B I B L I O G R A F I E   I P S L

Na svých stránkách zpřístupňuje IPSL bibliografické soupisy zahrnující dílo a působení významných osobností literárního života či produkci relevantních literárních či kulturně-uměleckých časopisů a revue. Tyto bibliografie, sestavené spolupracovníky IPSL, jsou pravidelně aktualizovány a rozšiřovány o soupisy dalších tvůrců, periodik či odvětví literatury.