GEP

 

Plán genderové rovnosti

 

Hlavním cílem plánu genderové rovnosti (dále jen „PGR“) Institutu pro studium literatury (dále jen „IPSL“) je vytvoření prostředí, které podporuje rovné uplatnění mužů a žen. Plán směřuje jednak k vnitřní struktuře společnosti, jednak k vnější prezentaci IPSL. Součástí plánu genderové rovnosti je zavedení monitorovacích a hodnotících nástrojů, dodatkem k předloženému plánu je jmenování osob pověřených monitorováním genderové rovnosti, přílohou plánu genderový audit za uplynulý rok a návrhy implementací pro následující období.

 

Plánem genderové rovnosti se IPSL zavazuje k pravidelnému hodnocení genderové rovnosti a vyváženosti a implementaci mechanismů pro vytváření rovných genderových podmínek.

 

Kýženými výsledky PGR je taková kultivace pracovního prostředí, která otevírá příležitosti pro svobodnou volbu životního stylu a rozvoj vlastních schopností (např. kariérního postupu, participace v rozhodovacích orgánech IPSL, vzdělávání) nezávisle na pohlaví či (deklarované) genderové identitě jedince. Plán má zamezit přímé i nepřímé genderové diskriminaci a zajistit rovné podmínky pro všechny zaměstnance.

 

Dodatkem k PGR je jmenování skupiny osob pověřených k průběžnému hodnocení genderové rovnosti ve vnitřních strukturách IPSL – viz Dodatek.