E*forum pro (germano)bohemistiku


2017   

Napsala Růžena Vacková (27. 12. 2017)

150. výročí Šaldova narození (22. 12. 1867) připomínáme málo známým nekrologem za F. X. Šaldou († 4. 4. 1937) otištěným ve … více

Napsal Ludwig Winder (20. 12. 2017)

Ještě v srpnu 1915 novinář a prozaik Ludwig Winder (nar. 1889, Šafov/Schaffa) zkoušel nastoupené vládě militarismu oponovat upomínkou ke starému dobrému pojmu rakušanství. … více

Píše Robert Dittmann (13. 12. 2017)

Až do rozmachu poobrozenské češtiny ve druhé polovině 19. století ovlivňoval biblický překlad jako vlastně nejobsáhlejší český překlad své doby rozhodujícím způsobem … více

Píše Olga Kovaříková (6. 12. 2017)

Friedrich Feigl (1884–1965) patří k umělcům, jehož „jméno je u nás celkem známé, zdaleka to však neplatí o jeho díle“ (Arno Pařík: Návrat Bedřicha Feigla. In: … více

Píše Michal Topor (29. 11. 2017)

Tak jako nad jinými svazky řady Česká knižnice by mělo být i nad letošní edicí Johnovy knihy Večery na slamníku (poprvé 1920), kterou jako devadesátý svazek řady a za … více

Píše Steffen Höhne (22. 11. 2017)

Funkce bolesti ve vztahu k literatuře je předmětem frankfurtské literárněvědné disertace, ve které se Sandy Schefflerová zabývá interdependencemi mezi literárním diskursem a diskursem bolesti … více

Proslovil Michal Bauer (15. 11. 2017)

Přinášíme laudatio, které proslovil Michal Bauer v rezidenci primátorky v budově Městské knihovny v Praze 7. listopadu t. r. při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 Jiřímu … více

Píše Petr Brod (8. 11. 2017)

Kniha Das deutschsprachige Prag, vydaná koncem minulého roku Spolkem Adalberta Stiftera, známou kulturní organizací sudetských Němců, v Mnichově, má poněkud kuriózní ediční historii … více

Píše Jakub Sichálek (1. 11. 2017)

O Vladimíru Kyasovi (1917‒1990) platí klasické bene vixit qui bene latuit. Udivuje pak ohromný dosah Kyasovy vědecké práce, která se vyznačuje tematickou šíří, kvalitou … více

Píše Michal Topor (25. 10. 2017)

Následující řádky mají upozornit na dvojici knih vydaných v roce 2014 klagenfurtsko-vídeňským nakladatelstvím Kitab: jako na sondy ozřejmující dosud méně reflektovaná … více

Píše Marek Přibil (18. 10. 2017)

Po knize Die kirchliche Lage in der Diözese Leitmeritz zwischen 1916 und 1931 (2009) se historička a slavistka Gisela Kaben vrací do stejného regionu a téže historické etapy publikací Mácha-Rezeption. … více

Píše Martina Niedhammerová (11. 10. 2017)

Leopold Kompert (1822–1886) by právem mohl platit za klasika německojazyčné židovské literární historie, však také jeho svého času hojně čtené „Ghettogeschichten“ (příběhy … více

Píše Jana Dušek Pražáková (4. 10. 2017)

Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, města označovaná jako západočeský lázeňský trojúhelník, se od doby Goethovy staly pro zámožné kruhy … více

Odpověděl Jiří Opelík (27. 9. 2017)

Týnecké listy – měsíčník obce Velký Týnec – otiskly před rokem (26, 2016, č. 10. říjen, s. 27–30) vedle ukázky z knihy Uklizený stůl aneb Moje … více

Píše Václav Šmidrkal (20. 9. 2017)

Edvard Beneš (1884–1948) patří na domácí i mezinárodní scéně bezpochyby mezi nejspornější české politiky 20. století. Zatímco někteří jej nekriticky … více

Napsal J. L. Fischer (13. 9. 2017)

K osmdesátinám Tomáše Garrigua Masaryka (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) publikoval filozof a sociolog, analytik a syntetik kultury, kritik, esejista a publicista Josef Ludvík Fischer … více

Píše Jan Pišna (6. 9. 2017)

Představme si nejprve konec školního roku. V hledišti školního divadelního sálu se tísní diváci, v předních lavicích zasedá měšťanská honorace … více

Napsali Otokar Fischer a Pavel Eisner (30. 8. 2017)

K dějinným momentům, v nichž se potřeba nově vytyčit úkoly české germanistiky palčivě potkávala s nesnázemi legitimace oboru vůči české, resp. československé veřejnosti, patřila nepochybně … více

Píše Lucie Merhautová (23. 8. 2017)

Aktuální, dvacáté sedmé číslo časopisu Slovo a smysl (Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK) se zaměřuje na problémy literární historie … více

Píše Lena Dorn (16. 8. 2017)

Robert Musil napsal ve svém románu Muž bez vlastností v kapitole 98 (Ze státu, který zašel na jazykovou chybu): „Dnes se tváříme, jako by nacionalismus nebyl než výmysl armádních … více

Píše Marie Škarpová (9. 8. 2017)

Podstatná část staré bohemikální literatury, a to nejen té s duchovní tematikou, se do naší doby dochovala díky klášterním knihovnám. Edice Jany … více

Píše Ingeborg Fialová-Fürstová (2. 8. 2017)

V době studií jsem během svých prvních setkání a práce s dílem Johanna Urzidila stále znovu narážela také na jméno jeho chotě Gertrudy rozené Thiebergerové, dcery … více

Napsal Miloš Marten (26. 7. 2017)

Na paměť Miloše Martena (vl. jm. Šebesty, nar. 1883 v Brně), od jehož smrti právě uplývá století († 23. 7. 1917), zde publikujeme jeden z jeho kratších textů, … více

Píše Kristýna Solomon (19. 7. 2017)

V roce 2016 vydalo nakladatelství Winter monografii Jana K. Hona s názvem Übersetzung und Poetik. Der deutsche Prosaroman im Spiegel tschechischer Übersetzungen der Frühen Neuzeit [Překlad a poetika. … více

Tilman Kasten a Václav Petrbok k Ceně Otokara Fischera (12. 7. 2017)

Cena Otokara Fischera byla v prvním ročníku udělena Tilmanu Kastenovi za knihu o valdštejnských románech Alfreda Döblina a Jaroslava Durycha Historismuskritik versus Heilsgeschichte – Die … více

Kateřina Svatoňová a Josef Vojvodík k Ceně F. X. Šaldy (10. 7. 2017)

Kateřina Svatoňová o své knize a z ní Monografie Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery je kritickým zpracováním zcela neznámé pozůstalosti jednoho … více

Píše Kathrin Janka (28. 6. 2017)

Kniha Tilmana Kastena Historismuskritik versus Heilsgeschichte (Kritika historismu versus dějiny spásy) je komparatistickou prací, jakých bychom si v česko‑německém kontextu přáli více. Disertace, … více

Píše Jürgen Serke (21. 6. 2017)

Německý literární publicista Jürgen Serke (nar. 1938) zasvětil své životní dílo pronásledovaným a dlouho opomíjeným umělcům, mezi nimiž významné místo … více

Píše Michal Topor (14. 6. 2017)

Vybavena teoreticky tezemi posbíranými z několika tematicky či koncepčně spřízněných prací zahraničních (zejména z textů Christine Haas, Jaye Davida Boltera, Alex Goody a Friedricha … více

Píší Libuše Heczková a Eva Jelínková (7. 6. 2017)

Cena F. X. Šaldy a Cena Otokara Fischera 2017 Po jedenadvacáté bude v červnu 2017 udělena Cena F. X. Šaldy za mimořádný publikační výkon v oblasti … více

Píše Luboš Merhaut (31. 5. 2017)

Nakladatelství Torst vydalo svou šestistou publikaci: knihu Milena Jesenská: Křižovatky s (uzávorkovaným) podtitulem Výbor z díla sestavila, uspořádala, bibliografii prací Mileny … více

Píše Václav Smyčka (24. 5. 2017)

Počátky české germanobohemistiky? Činnost několika českých institucí, jež se zabývají česko-německými literárními a kulturními vztahy v Čechách a na Moravě, … více

Píše Martin Hořák (17. 5. 2017)

Hugo Boettinger (1880–1934) patřil zejména v období první republiky mezi populární kreslíře a uznávané malíře, i když kritická reflexe jeho díla nebyla již za jeho … více

Napsal Arnošt Kraus (10. 5. 2017)

„Dokud dějiny duševního života našeho přestanou na prozkoumání děl česky psaných, dotud nebude možná učiniti si uspokojivý obraz o probuzení literatury české na hranici našeho … více

Píše Jan K. Hon (3. 5. 2017)

Karlovská konferenční vzpomínka Následující řádky měly být zprávou o konferenci na téma Praha v době Lucemburků, kterou loni v červnu uspořádala ke … více

Píše Murray G. Hall (26. 4. 2017)

Na rozdíl od rakouských spisovatelů, kteří neemigrovali/emigrovat nemuseli a psali a publikovali během druhé světové války, těší se jejich kolegové píšící za … více

Napsal Arne Laurin (19. 4. 2017)

Arnošt Lustig (1889–1945) přišel do Prahy na podzim 1906 coby absolvent jičínské reálky a nastávající posluchač českojazyčné polytechniky. Brzy se stal čilým … více

Píše Lucie Antošíková (12. 4. 2017)

Období protektorátu Čechy a Morava patří v české literární historii stále ještě k málo probádaným. Obsáhlá studie NS-Kulturpolitik im Protektorat Böhmen … více

Píše Libuše Heczková (5. 4. 2017)

Mnohost osamělosti Na sklonku léta roku 2016 vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR práci Lucie Merhautové Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910). … více

Píše Jakub Raška (29. 3. 2017)

„V každé době vzniká daleko více literární tvorby, než kolik se může uchovat v literárněhistorické paměti. Není na místě doufat v objev neznámých … více

Napsal Jan Lehár (22. 3. 2017)

V průběhu let 1977‒1990 redigoval Jan Lehár v nakladatelství Odeon mj. dvě desítky knižních edic starší české literatury. Většina z oněch svazků se stala skutečnými … více

Píše Martin Hořák (15. 3. 2017)

V září loňského roku skončila v nedávno vzniklé liberecké muzejní enklávě v Masarykově ulici dvojice tematicky provázaných výstav. Severočeské muzeum … více

Píše Michal Topor (8. 3. 2017)

Svou knihu Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891 (Praha, Academia 2015) – zhruba z poloviny spočívající ve výkladu, … více

Napsal Alfred Endler (1. 3. 2017)

V knize Historismuskritik versus Heilsgeschichte o Döblinově a Durychově románovém zpracování valdštejnské látky upozornil nedávno Tilman Kasten na Alfreda Endlera coby jednoho … více

Odpověděl F. X. Šalda (22. 2. 2017)

Rozhovor s F. X. Šaldou o jeho stycích s T. G. Masarykem (Literární noviny 4, 1930, č. 5, 6. 3., s. 1–2), podepsaný šifrou –jh–, připravil … více

Píše Nikola Mizerová (15. 2. 2017)

Publikace Experimentelle Poesie in Mitteleuropa, která je výstupem stejnojmenného hünfeldského kolokvia (říjen 2013), objevuje středoevropské spojnice v oblasti experimentální poezie a … více

Píše Martin Dekarli (8. 2. 2017)

V roce 2015 jsme si připomněli jubileum šesti set let od smrti nejvýznamnějšího českého náboženského reformátora mistra Jana Husa († 1415). Zvýšený zájem … více

Píše Václav Smyčka (1. 2. 2017)

Moderní evropská společnost si uvykla hledat svůj původ v době osvícenství. Michel Foucault zde nacházel kořeny decentralizované (bio)moci, Jürgen Habermas počátky kritické veřejnosti … více

Píše Michal Topor (25. 1. 2017)

Ediční řada Depozitář/Dokumenty Památníku národního písemnictví byla dosud – tj. od roku 2014 – realizována třemi knihami: Z deníků Anny … více

Píše Ladislav Futtera (18. 1. 2017)

Na sklonku roku 2015 vydala liberecká Krajská vědecká knihovna již čtvrtý svazek dvojjazyčné antologie německy píšících spisovatelů z území dnešního Libereckého … více

Napsal Jan Zahradníček (11. 1. 2017)

Přednáška Jana Zahradníčka Útěk před Bohem reagovala na proměny společenské a politické situace v druhé polovině čtyřicátých let a prokázala jejich dopad na člověka … více

Píše Jakub Sichálek (4. 1. 2017)

Dvojdomov II To, co nutně provází koncepční proměny českého literárního dějepisu, je nakládání s jinojazyčným bohemikálním písemnictvím. … více