ipsl-logo

Projekt je realizován díky podpoře

mkcr-logo

praha-logo

Dějiny německé literatury v českých zemích

„Německá“ literatura „českých zemí“ v žánru kompendia

Kýžená debata bude soustředěna ke knize Kompendium německé literatury v českých zemích (Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR – FF UK 2022), která vznikla coby překlad svazku Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder (eds. Peter Becher, Steffen Höhne, Jörg Krappmann a Manfred Weinberg, Stuttgart: J. B. Metzler, 2017); úvodní partie diskuse se ostatně bude týkat právě vztahu mezi oběma verzemi „kompendia“ – okolností, limitů a důsledků překlopení, s možností prvních výhledů směrem k vybraným konkrétním stopám problematičnosti tohoto transferu. Návazně bude prostor věnován výkladu vstupních metodologických proklamací, akcentujících pojmy/perspektivy regionu (prostoru) a interkulturality, a zhodnocení toho, jakých konkrétních podob tyto výchozí vymezení (polemické a spojené s představou „nového počátku“) v knize nabývají a nakolik se je vůbec daří v dílčích vrstvách a kapitolách kompendia rozvinout, realizovat. Průběžná pozornost může být v tomto ohledu zaměřena k otázce, může-li se naplnění vstupní interkulturální teze dobrat kniha, jejímž východiskem je vlastně souběh filologické/jazykové a etnické filtrace (odrážející se např. ve faktu, že stranou zájmu autorů kompendia víceméně zůstávají bilingvní autoři, kteří jsou tradičně spojováni spíše s českou etnicitou, ale hojně publikovali i německy) a v níž projevy té druhé – zde židovské, avšak především českojazyčné kultury – jsou brány v potaz jen opravdu namátkově a okrajově.   

 

Moderátor: Michal Topor

 

Hosté: Veronika Tuckerová, Zuzana Urválková, Štěpán Zbytovský

 

Kavárna velryba Opatovická 156 Praha – Nové Město

čtvrtek 15. června

19:00