Knihy IPSL

Knižní publikace Institutu pro studium literatury jsou určeny odbornému publiku i zaujaté veřejnosti. Široce přístupné jsou svazky publikované v ediční řadě Antologie IPSL, přinášející texty o díle významných spisovatelů. Vedle nich vydává IPSL odborné monografie a edice, které představují výsledky jeho výzkumných projektů.


A N T O L O G I E   I P S L

Ediční řada literárněvědných čítanek přináší různé kritické pohledy a interpretační přístupy k dílu významných osobností literárních dějin. Kriticky připravené soubory literárněvědných či literárněkritických pojednání o daném autorovi doprovází úvodní studie, bibliografie a rejstříky. Knihy jsou určeny jak pro odborného, tak zaujatého laického čtenáře.

 

M O N O G R A F I E   A   E D I C E   I P S L

Odborné monografie a edice představují výsledky badatelských projektů, které byly realizovány v Institutu pro studium literatury. V literárněvědném výzkumu a ediční praxi klade IPSL důraz na dosud opomíjená nebo nedostatečně zpracovaná témata.