Vzdělávací činnost IPSL

Prostřednictvím vzdělávací činnosti zvyšuje IPSL informovanost o literatuře i literární vědě. Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi realizuje IPSL projekty zaměřené na textologii, digitální textologii, ediční a redakční praxi.


A K T U Á L N Í  P R O J E K T Y
 
Cena Otokara Fischera
od 2017

Nově založená Cena Otokara Fischera pro německé bohemisty si klade za cíl ocenit a zviditelnit nejvýznamnější německy psané a v Německu vydávané odborné práce o české literatuře, jazyce, hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře a šířeji české kultuře a kulturní historii v daném roce. První slavnostní vyhlášení ceny proběhne v červnu 2017 v Praze. Dlouhodobým zpřístupňováním nejlepších výsledků německých bohemistických výzkumů v českém prostředí přispěje Cena Otokara Fischera k posilování dialogu mezi českou a německou bohemistikou a tím k vlastnímu rozvoji oboru. Projekt je realizován s podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR. Více na www.ipsl.cz/cof.

 
Spektrum
od 2019

Série diskusních pořadů, moderovaných setkání – je projevem úsilí o vytvoření trvalejší platformy, na níž by se filologické, (literárně)historické problémy a události mohly stávat podněty k reflexi mezioborového, širšího veřejného dosahu. Více na www.ipsl.cz/spektrum-diskuse.

 
 
U Z A V Ř E N É  P R O J E K T Y

 

Inovace bakalářského studia v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK

2013–2015

Literární část bakalářského studijního programu český jazyk a literatura na FF UK byla upravena tak, aby došlo k prohloubení profesní orientace a specializace jeho absolventů. Do projektu inovace byly zahrnuty ty oblasti bakalářského vzdělávání, které mají největší potenciál využití v praxi: praktické dovednosti studentů  byly v návaznosti na teoretické znalosti posíleny především v oblasti literárněvědné lexikografie, textologie a ediční praxe. Institut pro studium literatury se do kolektivního projektu zapojil v roli partnera především novým seminářem představujícím využití moderních počítačových technologií v textologii. Projekt inovace bakalářského studia v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl schválen k podpoře hlavním městem Prahou v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.

 

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze

2012–2014

Cílem kolektivního projektu bylo inovovat vzdělávací program SPŠG prostřednictvím projektového vyučování, které studentům zprostředkovalo relevantní informace o všech fázích procesu vzniku specifické odborné knižní publikace a umožnilo jim aktivně se účastnit vzniku reálné publikace v knižní a elektronické podobě v oblastech specializace školy. Studenti dostali ke (grafickému, sazečskému, redakčnímu) zpracování do podoby knihy výbor článků, kritik a statí o vybraném českém spisovateli, s jehož biografií a dílem se při práci na knize seznámili (nezanedbatelný přínos tak měl projekt i pro vzdělávání studentů v oblasti české literatury). Výsledné antologie, edičně připravené spolupracovníky IPSL, se mohou stát přínosnou pomůckou při výuce české literatury na středních i vysokých školách. Projekt schválený k podpoře Hlavním městem Prahou v rámci operačního programu Praha Adaptabilita realizoval Institut pro studium literatury (partner) společně se Střední průmyslovou školou grafickou (příjemce).  

 


   Evropský sociální fond
   Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

 

Symposium Otokar Fischer (1883–1938): 
V rozhraních / In Grenzgebieten

20.–22. 5. 2013, Filozofická fakulta UK a Rakouské kulturní fórum v Praze

Symposium připomnělo odborné i laické veřejnosti mnohostrannou osobnost literárního historika, divadelního a literárního kritika, dramaturga, překladatele, básníka a dramatika Otokara Fischera (1883–1938). Na přípravě konference pořádané u příležitosti 130. výročí autorova narození a 75. výročí úmrtí se za Institut pro studium literatury podílel Michal Topor.