ipsl-logo

Otokar Fischer

Cena pro německé bohemisty byla pojmenována po všestranné badatelské i umělecké osobnosti Otokara Fischera, jemuž náleží významné místo v dějinách české germanistiky, bohemistiky i mezioborové germanobohemistiky. Fischer symbolizuje rovněž badatelský přístup, v němž se důkladná znalost matérie pojí s estetickým názorem a který je předstupněm k tvůrčímu aktu esejistického pojednání.

 

Otokar Fischer (20. 5. 1883 Kolín – 12. 3. 1938 Praha) byl nejen literární a divadelní historik, kritik a teoretik, ale také překladatel, básník a dramatik. Pocházel z českožidovské rodiny. Studoval germanistiku a romanistiku na filozofické fakultě české i německé univerzity v Praze. Po studiích (v letech 1903–1904 také v Berlíně) nastoupil do Univerzitní knihovny v Praze. Pro obor dějin německé literatury se 1909 habilitoval spisem Die Träume des Grünen Heinrich, 1917 byl jmenován mimořádným, 1927 řádným profesorem dějin německé literatury na filozofické

fakultě Karlovy univerzity, 1930 se stal ředitelem tamních germanistických studií a v letech 1933–1934 působil jako děkan FF. Fischerovým celoživotním zájmem bylo divadlo. V sezoně 1911–1912 působil jako dramaturg činohry Národního divadla, v roce 1935 tu zastával funkci předsedy činoherní komise, od května 1937 se stal šéfem činohry Národního divadla. Zemřel na infarkt po zprávě o tzv. anšlusu Rakouska nacistickým Německem.

 

Jeho pětatřicetiletou odbornou pedagogickou, kritickou a publicistickou činnost v česky, německy i francouzsky psaných vědeckých spisech, sbornících, novinách a časopisech, ve kterých zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků, provázely Fischerovy časté cesty do zahraničí, na vědecké kongresy a přednášky. Je autorem monografií o Heinrichu von Kleistovi, Friedrichu Nietzschem či Heinrichu Heinovi, věnoval se ale podstatně i klasikům české literatury a literární kritiky K. H. Máchovi, J. Vrchlickému, O. Březinovi nebo F. X. Šaldovi. Napsal také řadu dodnes podnětných článků o tvůrčím básnickém i překladatelském aktu, o nevysvětlitelných aspektech literárního tvaru, o nových literárněvědných směrech 20. století či obecně pojatých statí o dramatu a dramaturgii nebo o historii a metodologii literární kritiky (viz jeho vlastní výbory esejů Duše a slovo, 1929, a Slovo a svět, 1937; nejnověji pak o jeho záběru podává svědectví dvousvazková edice Literární studie a stati, 2014–2015).

 

Otokar Fischer je oceňován rovněž pro svou práci překladatelskou – již během svého života byl považován za jednoho z nejvýznamnějších překladatelů vrcholných děl západní literatury, a právem je pokládán i za zakladatele nové metody uměleckého překladu. Pro české spisy J. W. Goetha (1927–1932) uspořádal a přeložil devět svazků, mezi nimi též Fausta. Vedle němčiny překládal především z angličtiny a francouzštiny (F. Schiller, H. von Kleist, F. Nietzsche, F. Villon, Molière, Lope de Vega, A. S. Puškin, Ch. Marlowe, R. Kipling, P. B. Shelley, W. Shakespeare a další). Kromě teoretických spisů se Fischer věnoval rovněž vlastní tvorbě, která čítá šestnáct básnických sbírek a sedm dramat.