Barbarské potpourri pod čakanem

Počet verzí: 3
Obsah
XEdiční poznámka

Ediční poznámka

I. O sbírce

Básnická sbírka Richarda Weinera Rozcestí s podtitulem Básně poprvé vyšla na jaře roku 1918 v Praze v nakladatelství Františka Borového. Podruhé a naposledy byla sbírka jako celek zveřejněna v rámci souborné edice Básní, vydané jako druhý svazek Spisů Richarda Weinera, který k vydání připravila Zina Trochová a vydalo v roce 1997 v Praze nakladatelství Torst (text sbírky na s. 151–214).

Jednotlivá čísla sbírky vznikala v letech 1914–1916, první část v první polovině roku 1914 (jejich vznik tedy bezprostředně navazuje na básně sbírky Usměvavé odříkání) a druhá část v letech 1915–1916, tedy v období, kdy byl Weiner po nervovém zhroucení v lednu 1915 propuštěn z armády, v níž sloužil na srbské frontě. Po návratu domů napsal při rekonvalescenci mimo jiné báseň Doma. Souběžně s texty sbírky také vznikal soubor povídek Lítice, který byl inspirován válečnými zážitky a který byl vydán taktéž roku 1918. Před prvním vydáním sbírky bylo časopisecky otištěno těchto deset básní (řazeno podle pořadí ve sbírce):

Cesta Květy 37, 1915/1916, č. 3, s. 432 [s titulem Váhavé přibližování];

Břímě života Květy 37, 1915/1916, č. 5, s. 674;

Pokora před radostí Lumír 44, 1916, č. 1, 7. 1., s. 36–37;

Mládí Lumír 44, 1916, č. 4, 31. 3., s. 145–146;

Tehdy I a III Pokroková revue 10, 1913/1914, č. 8, květen 1914, s. 385–386 [společné označení Básně a s titulem Stín a Jaro];

Zřícení dne Květy 36, 1914, č. 4, s. 459–461;

Qui vive? Květy 36, 1914, č. 5, s. 590;

Doma Lumír 43, 1915, č. 10, 15. 10., s. 433–436;

Ulice Otavan 1 (36), 1916–1917, č. 1, 28. 3. 1916, s. 3 [s titulem Ulice v domově].

Vydání sbírky vyvolalo následující ohlas v tisku:

Hora, Josef: Richard Weiner: Rozcestí Právo lidu 28, 1919, č. 83, 6. 4., s. 9, sig. J. H.;

Götz, František: R. Weiner: Rozcestí Lípa 2, 1918–1919, č. 8, 28. 11. 1918, s. 127–128;

Jež, Štěpán: Richard Weiner: Rozcestí Červen 1, 1918–1919, s. 197–198;

Novák, Arne: Tři knihy lyriky reflexivní Lumír 46, 1917–1918, č. 11, 23. 10. 1918, s. 511–518;

Polan, Bohumil: Z nové české poezie Nové Čechy 1, 1918, č. 5, květen 1918, s. 239–241;

Rutte, Miroslav: Dvě nové knihy básní Národ 2, 1918, č. 27, 11. 7., s. 339–341;

Toman, Karel: Snad všichni bereme do rukou novou knihu básní… Česká revue 11, 1917–1918, č. 10, červenec 1918, s. 633–635;

Vodák, Jindřich: Roztomilý básník Lidové noviny 26, 1918, č. 188, 12. 7., s. 1–2, sig. jv.;

[?]: Co týden dal Národní listy 58, 1918, č. 99, 1. 5., s. 1–2.

V excerpované dobové recepci z období od května 1918 až do dubna 1919 se většina recenzentů shodla na několika faktech: první a druhý oddíl sbírky vnímali v návaznosti na její titul jako obsahově, formálně a geneticky nesourodé části: první, která se svou poetikou hlásí k předchozí Weinerově poezii (optimistická a radostná), druhá, přinášející texty jiného ražení, vyznívá mj. tragicky a pochmurně. I hodnocení obou částí je však protichůdné, např. jako celek je sice vyzdvihována první část, nicméně druhý oddíl podle recenzentů obsahuje jednotlivé básně, jež hodnotou či tvárným úsilím převyšují básně z oddílu prvního: Vodák vyzdvihuje báseň Ulice, Hora básně Rozhovor, Bloud a Pohoda, a naopak Novák Rozhovor, Modlitbu, Čtyři básně milostné, Zemi a Doma.

Z opakujících se společných rysů vytčených v recenzích zmiňme (přílišnou) abstraktnost, analytičnost a případně až jakousi „intelektuálskou“ nesrozumitelnost, zaviněnou nevyhraněnou informovaností a odrážející se mimo jiné též v suchosti témat, studenosti, způsobené vypočítavým skládáním veršů moderní veršovou technikou, a v odlidštění veršů. Předmětem kritiky je Weinerovo (opět zřejmě přílišné) zaujetí sebou samým (nejvýrazněji Vodák). Arne Novák také považuje básně v druhém oddílu za nedotvořené a nedobásněné, protože pro proměnu poetiky nemá Weiner dobrý básnický výraz, a z básní se tak stávají suché, zlomkovité analýzy.

Název Rozcestí je dále spojován nejčastěji se svárem citu a rozumu. Opakovaně je Weinerova sbírka, jehož básnickou tvorbu mj. konfrontují recenzenti i s jeho vysoce hodnocenou prací prozaickou a publicistickou, porovnávána s tvorbou S. K. Neumanna (především však proto, že Neumannova sbírka Nové zpěvy vyšla ve stejné době), například Josef Hora v Právu lidu poznamenává, že Weiner je „suchý, namnoze rozumářský experimentátor verše“, zatímco Neumann je „smyslný, barvitý a pudově vybavující“; pozoruhodné je však také například srovnání Weinerovy poezie s dosavadním básnickým dílem Otokara Fischera, které se objevuje v recenzi J. Hory. Recenzent Práva lidu postřehl, že klíčovým prvkem Weinerovy básnické metody je smysl zrakový (přístup výtvarnický), zatímco u klasicizujícího Fischera převládá smysl sluchový (hudební).

V důsledku časové vzdálenosti jednotlivých ohlasů a odlišného chápání sbírky je v recenzích Weiner přiřazován k různým literárním směrům, například A. Novák v Lumíru zařazuje Weinera k senzualistům, F. Götz v Lípě k impresionismu a s největším časovým odstupem J. Hora v Právu lidu řadí autora k expresionismu.

I přes některé výhrady je společně kladně hodnocena autorova osobitá řeč obohacená o novotvary a modernost obrazů, v Polanově recenzi se dokonce objevuje hodnocení Weinera jakožto jednoho „z nejradikálnějších průkopníků nové umělecké formy“.

II. K edici

Přítomná elektronická edice zpřístupňuje všechny verze básní ze sbírky Rozcestí, a to 1.) v obrazové podobě, 2.) v diplomatickém přepisu u otisků a v transkripci u rukopisů, současně tato edice přináší 3.) nové kritické vydání sbírky doprovozené příslušným kritickým a vysvětlivkovým aparátem.

Při přípravě edice a výběru výchozího textu jsme pracovali s třemi druhy pramenů – rukopis, první knižní vydání sbírky a v případě několika básní časopisecké otisky (viz výše).

Rukopis sbírky Rozcestí je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově v pozůstalosti Richarda Weinera. Manuskript je zachován v úplnosti (obsahuje znění všech 21 básní sbírky) a v dobrém stavu. Text je psán čitelně perem. Jak nasvědčuje autorovou rukou připojená poznámka na přední straně rukopisu, prošla kompozice sbírky proměnou, kterou naznačuje paginace manuskriptu. Ve fázi po pročíslování rukopisu sbírky (č. 1–48) byly vyjmuty strany 24–25 mezi básněmi Rozhovor a Kdož nepřivítal by den..., obsahující dnes neidentifikovaný text, dále byly mezi s. 28 a 29, tj. mezi básně Kdož nepřivítal by den... a Čtyři písně milostné vloženy nepaginované tři dvojstrany a jedna jednostrana s básní Barbarské potpourri pod čakanem. I další znaky rukopisu prostředkují informace k historii textu. Jen některé básně rukopisu jsou zapsány čistopisně, většina vykazuje přinejmenším drobné korekce či mají až podobu náčrtů obsahujících i několik vrstev autorských zásahů. (V rukopise jsou též občasné pokyny typografické povahy pro značení odražení veršů či oddělení strof.)

Rukopisné znění se zpravidla shoduje se zněním knižního vydání, je však – i vzhledem k nečistopisné podobě celého rukopisu – sporné, zda se jedná o definitivní verzi určenou pro sazbu knižního vydání. Mezi rukopisným zněním a prvním knižním vydáním došlo dále u některých básní sbírky k úpravám, které nemáme v pramenech zachyceny. Z jejich povahy však alespoň u některých usuzujeme na autorský původ. Knižní vydání považujeme tedy za tzv. text poslední ruky, jenž také volíme za text výchozí.

Na sporných místech přihlížíme k rukopisu a opravujeme taková místa podle jeho znění. Přihlížíme také ke znění časopiseckých otisků a naše řešení dále konfrontujeme s předcházejícím kritickým vydáním sbírky ve Spisech Richarda Weinera (1997).

Na základě srovnání s rukopisem a případně časopiseckým zněním opravujeme v následujících případech strofické členění:

U básně Qui vive? rozdělujeme 22. verš na 22. a 23. V básni Barbarské potpourri pod čakanem oddělujeme předposlední strofu II. části za 42. veršem. V básni Modlitba nerespektujeme rozdělení závěrečné strofy a uvádíme ji jako sedmiverší. V básni Doma dělíme dvanáctiveršovou strofu na osmiveršovou a čtyřverší začínající 61. veršem.

S přihlédnutím k rukopisnému znění opravujeme následující místa v textu:

...jsem toho dne, jenž sám a úsměvný m. ...jsem toho dne, jenž sám a usměvný (Zřícení dne, v. 43.)

...hučí tvojí tmou, m. ...hučí tvojí tmou. (Barbarské potpourri pod čakanem, v. 100.)

...touhy znova m. ...touhy znovu (Barbarské potpourri pod čakanem, v. 146.)

Léčkou je nedosažitelný květ, m. Lečkou je nedosažitelný květ, (Barbarské potpourri pod čakanem, v. 121.)

...krajkovím oblak lemované m. ...krajkovím oklak lemované (Země, v. 37.)

...skloubeny kosti m. zhloubeny kosti (Doma, v. 3.)

...polední vzkypění a nocí modrý klid m. ...polední vzkypěni a nocí modrý klid (Ulice, v. 39.)

Tam všude šťastni jdou, již vědí, kam je jíti. m. Tam všude šťastni jdouc již vědí, kam je jíti. (Ulice v. 44.)

...na líci, úsměvné k radosti dětí, čtu bolest, jež nezná míry, m. ...na líci, úsměvnou k radosti dětí, čtu bolest, jež nezná míry, (Země, v. 45.)

Volba způsobu edičního zpracování Weinerovy sbírky Rozcestí zohledňuje na straně jedné dosavadní vydavatelské postupy při vydávání Weinerových textů (analyzovali jsme ediční zásady všech dodnes vydaných knižních výborů, reedic a souborů), současně jsme při hledání naší ediční koncepce přihlédli ke kritice Josefa Hrdličky Vydávání Richarda Weinera (Souvislosti 8, 1997, č. 2, s. 220–232) a reakci Miroslava Červenky Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi (Česká literatura 46, 1998, č. 4, s. 439–443, též in M. Červenka: Textologické studie, Praha, ÚČL AV 2009, s. 241–246).

Hrdlička upozorňuje na autorovo zvláštní zacházení s jazykem, jež je třeba respektovat a nesnažit se jej potřít příliš progresivními úpravami pravopisu. Hrdličkovo stanovisko v zásadě sdílíme. Tento postoj má však svá úskalí, která uvádí ve svém článku Červenka. Rezignujeme-li na úpravy zcela, bude text působit archaicky a sugerovat autorskou intenci i v místech, kde nebyla; ponechají-li se bez úprav pouze místa, kterým přisoudíme uměleckou záměrnost, a zbytek textu důsledně opravíme, vznikne kontaminované znění. Oba zmíněné způsoby zacházení s textem dílo podle Červenky nutně izolují a znemožní jeho srovnání s díly jinými.

S vědomím výše uvedeného volíme z našeho pohledu kompromisní řešení, jež se snaží mít v nejvyšším stupni na zřeteli autorskou intenci, zároveň odstraňujeme nefunkční zastaralost pravopisu.

Výchozí text podrobujeme jazykové úpravě, při níž se řídíme Pravidly českého pravopisu z roku 1993 s přihlédnutím k jejich Dodatku. V maximální míře respektujeme specifičnost autorova stylu a rovinu zvukové realizace.

Nejzřetelněji se naše úpravy projevují v oblasti pravopisu. Z grafických jevů, jež nemají žádný vliv na zvukovou vrstvu jazyka, důsledně odstraňujeme psaní apostrofu (např. čet, krad, nemůž, říc, vrýp, vzhléd, zřek m. čet’, krad’, nemůž’, říc’, vrýp’, vzhléd’, zřek’).

Normalizujeme psaní zdvojených hlásek (sutinách, sál m. ssutinách, ssál). Slovo spiati upravujeme dle pravopisné normy na podobu spjati, obětí na objetí.

U psaní velkých písmen se řídíme současnými Pravidly (Velkonoce m. velkonoce). Respektujeme kolísání bůh/Bůh. Velikost písmen po interpunkčních znaménkách ponecháváme bez úpravy s ohledem na intonační linii věty a individuální styl autora (např. …a měl jsi rád a nenaléhal a nenaléhal jsi: kéž vím! / I řeknu: To dobře vím.; Daleký obzor? – ó, dobré je útočiště:).

Při psaní spřežek opravujeme dnes již nenoremní tvary (např. dopředu, kamže, naplano, navzdory, shůry m. do předu, kam že, na plano, na vzdory, s hůry). Jsou-li původní nespřažené tvary povoleny, ponecháváme je.

Interpunkci chápeme jako svébytnou složku autorova básnického jazyka, doplňujeme ji pouze na místech syntakticky nutných, vedlejší věty oddělujeme čárkami. Nezasahujeme tam, kde je více možných řešení nebo kdy by mohlo dojít ke změně významu. Čárky ponecháváme před slučovacími spojkami a nedoplňujeme je u odporovacího poměru. Čárky nerušíme. Kolísání v oddělování vokativů, apozicí a interjekce ó nesjednocujeme.

Hláskovou kvalitu upravujeme podle současné normy u cizích slov (askeze, delikvent m. askese, delinkvent). Mezi dubletními tvary volíme ty, které jsou charakterizovány jako „stylově neutrální“ či „základní“. Původní psaní zachováváme výjimečně v případě slova boulevardy s ohledem na autorův vztah k francouzskému prostředí.

Ponecháváme zakončení na -t u feminin (pamět, obět, pout).

Ponecháváme psaní předložky s a se v genitivu (např. se všech stran, s nich, s obuvi, s půdy, s rozcestí). Upravujeme však psaní předpony s (např. nezhasíš, zestaral, zpíjím, zřícení m. neshasíš, sestaral, spíjím, sřícení).

Kolísání kvality nesjednocujeme.

Kvantitu hlásek upravujeme podle současné normy pouze u cizích slov (fúrií m. furií). Dlouhou samohlásku ponecháváme např. ve slovech putímská, šírém, šíroširé, vypráhlých a krátkou např. ve slovech pakami, stihá, zapijím. Kolísání kvantity nesjednocujeme.

Tvaroslovnou a syntaktickou podobu textu důsledně zachováváme.

*

Závěrem je naší milou povinností poděkovat všem, kteří pomohli s realizací přítomné edice. Naše díky patří Tereze Řádkové, Zině Trochové, Josefu Hrdličkovi, Borisu Lehečkovi, Honzovi Petruželovi.

XRůznočtení
N Potpouri pod čakanem. Ra
N Richard Weiner: Barbarské potpouri pod čakanem. Rb
N Barbarské potpouri pod čakanem. Rc
N Barbarské potpouri pod čakanem A

V (dru K. K.) Ra

P I. R, A

 
001 Svrašti čelo! Trampoty malé zavrz, R, A
 
002 ve svůj žal divě se vbodni jak včela v zlý prst, R, A
 
003 podlým drcen, podlé poraň, a zhyň R, A
 
004 spíš na svůj vztek než na strašný útlak zla! R, A
 
005 Vilně ze sebe střebám všechnu sílu, R, A
 
006 a prázdnem, jež tvořím, spíjí se srdce mé, R, A
 
007 vrávorám nahrben, jako by zapřažen v pluh (jehož není) R, A
 
008 přes zanedbanou rodnou hroudu. Ta pláče. R, A

 
009 Svraštěte všichni též čela, trampoty zavrzte! R, A
 
010 Šílenci po prázdnu docela sirém R, A
 
011 klopýtejme nekale spiati v nepořádný řetězec, napříč R, A
 
012 vedený smutnými polmi, kde tíha je rozvalena R, A
 
013 → neslýchaných útrap. R, A

 
014 Čela svraštěná, zraky: pekelná zvědavost vetkla je směrem, R, A
 
015 → kde není už nic – R, A
 
016 Do úpadu zapřaženi v mátožný pluh: Zaorej, zaorej R, A
 
017 → utrousená vidění štěstí, moci a slávy! R, A
 
018 Triumfátor úpádku, delinkvent ctižádost má Ra
 
018 Triumfátor úpadku, delinkvent ctižádost má Rb, A
 
019 → pevně na lešení stoupnout. R, A
 
020 Ať hraje kdes dudák sousedskou naděje, dudej! dudák ať hrá, R
 
020 Ať hraje kdes dudák sousedskou naděje, dudej! dudák ať hrá A
 
021 a my se smějme, k odzemku přihotoveni, k odzemku všichni, Jánošík, R, A
 
022 → pod čakanem se smějme, že nevěříme a ne a ne a ne!! R
 
022 pod čakanem se smějme, že nevěříme a ne a ne a ne!! A

P II R
P II. A

 
023 Paradox ctností je nouze. Ra
 
023 Paradox je ctností nouze. Rb, A
 
024 A proto já ze dvou zel, R, A
 
025 bylo-li vybrat možno, R, A
 
026 vzít větší se nevzpouzel. R, A

 
027 Ten kozelec – pro pouhý vtip – R, A
 
028 chtěl metat bych (bylo by líp). R, A
 
029 Leč brání mi dobrota lidu R, A
 
030 a vůně vesských lip. Ra
 
030 a vůně veských lip. Rb-[A], A

 
031 Mladí mi brání. Velí tak R, A
 
032 odkaz po starých. R, A
 
033 Můj cynismus může být hříchem R, A
 
034 můj žal je však jistě hřích. R, A

 
035 A bráním já sám, jenž prý Ra
 
035 A já sám bráním, jenž prý R[b]
 
035 A já sám bráním, který prý Rc, A
 
036 pessimisticky zírá. Ra
 
036 po nevěrecku zírá. Rb, A
 
037 Hráč, jemuž na velkou sázku R, A
 
038 prohrou slove i výhra, R, A

 
039 a jenž pak ve skrytu kdes R, A
 
040 frivolní paradox dohrá: R, A
 
041 Optimum sýčkovské sázky mé, R, A
 
042 kéž byla prohra! R, A
 
043 // A který ví: poskokem neoře R
 
043 / A který ví: poskokem neoře A
 
044 se nikdy v trudném poli. R, A

 
045 Zvlášť dole-li, co má být nahoře, R, A
 
046 zvlášť je-li nám radost jen v pokoře R, A
 
047 a mimo ni vše-li bolí. R, A

 
048 Ty dudej, ty dudej, a hop a ráz, R, A
 
049 → jen nezlom vaz!, R, A
 
050 ten pro kata zachová se. R, A
 
051 Půjdeme jeden po druhém, R, A
 
052 krásně se nad každým slehne zem. R, A
 
053 → Pročež zemřeli v kráse. R, A

P III R
P III. A

 
054 Pročež zemřeli v kráse, když řekli jim, že všemu už je konec, R, A
 
055 tak docela konec, že netřeba ani, by tažen byl pověstný zvonec. R, A
 
056 → Jenom na kraji červánků slabě kmitlo Ra
 
056 Jenom na kraji červánků slabě kmitlo Rb-[A]
 
056 → Jenom na kraji červánků slabě kmitlo A
 
057 → jako když útrpný úsměv cuká, Ra
 
057 jako když útrpný úsměv cuká Rb-[A]
 
057 → jako když útrpný úsměv cuká, A
 
058 → a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo. Ra
 
058 a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo. Rb-[A]
 
058 → a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo. A
 
059 →→ A na rozcestí boží muka. Ra
 
059 A na rozcestí boží muka. Rb-[A]
 
059 →→ A na rozcestí boží muka. A

 
060 Pročež zemřel i poslední, když řekli mu, že pošetilé je bdít R, A
 
061 nad tím, co bylo a co, bohu chvála, už není a nemůž být, R
 
061 nad tím, co bylo a co, bohu chvála, už není a nemůž’ být, A
 
062 → pročež zemřel i on. Muka na rozcestí Ra
 
062 pročež zemřel i on. Muka na rozcestí Rb-[A]
 
062 → pročež zemřel i on. Muka na rozcestí A
 
063 →→ viděla rýhu strangulační Ra
 
063 viděla rýhu strangulační Rb-[A]
 
063 →→ viděla rýhu strangulační A
 
064 → mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo, Ra
 
064 mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo, Rb-[A]
 
064 → mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo, A
 
065 →→ komu říc': Znovu začni! Ra
 
065 komu říc': Znovu začni! Rb-[A]
 
065 →→ komu říc': Znovu začni! A

 
066 Neboť při vůli nejlepší nebylo už nikoho, kdo by chtěl – – – R, A
 
067 A bylo tak pustě zbytečno, by nad něčím někdo bděl. R, A
 
068 → Snad stud byl, co červánky zakmitlo, Ra
 
068 Snad stud byl, co červánky zakmitlo, Rb-[A]
 
068 → Snad stud byl, co červánky zakmitlo, A
 
069 → neboť poznal i Slitovník na kříži, Ra
 
069 neboť poznal i Slitovník na kříži, Rb-[A]
 
069 → neboť poznal i Slitovník na kříži, A
 
070 → že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp, Ra
 
070 že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp, Rb-[A]
 
070 → že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp, A
 
071 →→ když se pohříží, když se pohříží. Ra
 
071 když se pohříží, když se pohříží. Rb-[A]
 
071 → když se pohříží, když se pohříží. A

P IV. R, A

 
072 Ach, pod čakanem divných písní slyšet – – R, A
 
073 Kdo postál pod ním, ví to. R, A

 
074 Leč v každém z těch truchlých už mrtev cit, R, A
 
075 pro píseň nemohou se roztesknit – – – R, A
 
076 a toho bývá jim líto. R, A

 
077 Ach, pod čakanem plakat nelze, nelze – R, A
 
078 a proto ni zuby skřípat R, A
 
079 a proto ni žíti a zemřít ne, R, A
 
080 vůle tam všechno odmítne: R, A
 
081 i poslední, zoufalý výpad. R, A

 
082 Ach, pod čakanem bolestno příliš je, R, A
 
083 neboť bolest tam necítiti. R, A
 
084 Jenom jaksi kradmo – děsně – ó děsně! –, R
 
084 Jenom jaksi kradmo – děsně – ó děsně! – A
 
085 chtěl bys žíti zimu, chtěl bys žíti vesně. R, A
 
086 Leč „chci“ srdce nezanítí Ra
 
086 Leč „ chci “ v srdci nezanítí. Rb
 
086 Leč „chci“ v srdci nezanítí A

 
087 Já když jsem pod čakanem stál, R, A
 
088 hlasy bylo slyšet opodál. R, A
 
089 Slyšel jsem – vítr vál, pak stál – R, A
 
090 jak netečně sluch můj slova ssál, R, A
 
091 a jak jsem je slyšel, dávám je dál R, A
 
092 vám blízkým i vám opodál. R, A
 
093 Já nevím, čím jsou; vás nechť hřejí R, A
 
094 – ó duše moje, ty Boha chval – R, A
 
095 mě hřáti už neumějí. R, A

P V. R, A

 
096 Ty noci, jež nade mnou visíš, věz, R, A
 
097 že důvěra pevně tkví ve mně, žeť trpím Ra
 
097 že důvěra kotví ve mně, žeť trpím R[b]
 
097 že důvěra kotví ve mně, neb trpím Rc, A
 
098 a vím, že je krásné bolest žít. R, A
 
099 Zurčí nade mnou potoky běd, Ra
 
099 Zurčejí nade mnou potoky běd, Rb
 
099 Hučí nade mnou potoky běd, Rc, A
 
100 zurčí i tvojí tmou, Ra
 
100 zurčejí tvojí tmou, Rb
 
100 hučí tvojí tmou, Rc
 
100 hučí tvojí tmou. A
 
101 pro jeden nedosažitelný květ R, A
 
102 prsa se bolestně dmou. R, A

 
103 Ó noci, jež jdeš, a v nelásce Ra
 
103 Ty noci, jež jdeš, a v nelásce Rb, A
 
104 ni balšámu nedáš, ni útrpné rány, R, A
 
105 buď za to ti dík, neboť dotrpět mám Ra
 
105 buď ti za to dík, neboť psáno Rb
 
105 buď dík ti za to, neboť určeno Rc, A
 
106 zde já, co tu útrap všech. Ra
 
106 bych vytrpěl útrap všech. Rb, A
 
107 Až nebude bolesti v šírém kolu, R, A
 
108 jíž by nebyla zjihla mou ctnost, Ra
 
108 již by nebyla zjihla má ctnost, Rb, A
 
109 pak smích se ohlédne po mém bolu, R, A
 
110 → ve zraku žárlivost. R, A

 
111 Neboť potravou mátožných nadějí Ra
 
111 Neboť zamlklé poznání nouze mé Rb, A
 
112 už nebude zamlklé poznání nouze Ra
 
112 už nebude mátožných nadějí krmí Rb, A
 
113 a v úklonách božstvům nebude, Ra
 
113 a v pokorných úklonách božstvům nebude, R[b]
 
113 a v pokorných úklonách nebude, Rc, A
 
114 co bys podezřel úplatkem. R, A
 
115 A budem-li kvésti, pokvetem, R, A
 
116 → abychom odkvetli, R, A
 
117 a štěstí, jež pyšní se před světem, R, A
 
118 ať vnitř, oběť skepse, tlí. R
 
118 ať vnitř obět skepse, tlí. A

 
119 Zurčí nade mnu potoky běd, Ra
 
119 Zurčejí nade mnou potoky běd, Rb
 
119 Hučí nade mnou potoky běd, Rc, A
 
120 tmou zurčí, světlem mží. Ra
 
120 tmou zurčejí, světlem se mží. Rb
 
120 tmou hučí světlem se mží. R[c]
 
120 tmou hučí, světle mží. Rd, A
 
121 Ó řekněte [nečit.] nedosažitelný květ, Ra
 
121 Léčkou je nedosažitelný květ, Rb
 
121 Kdo praví vám: Nedosažitelný květ, Rc
 
121 Léčkou je nedosažitelný květ, Rd
 
121 Lečkou je nedosažitelný květ, A
 
122 zle nastraženou je lží. Ra
 
122 zle nastraženou lží. Rb
 
122 ten zlou na vás líčí Rc
 
122 zle nastraženou lží. Rd, A
 
123 Ale ctnosti, jež zjihly mou bolestí, Ra
 
123 Ale ctnosti, jež zjihly v nás bolestí, Rb
 
123 Ale ctnosti, jež zjihly mou bolestí, Rc, A
 
124 i ve světle hoří – a v tmě R, A
 
125 se rozžhaví v běl, dají dokvésti R, A
 
126 vám všem v štěstí bolestné. Ra
 
126 nám všem v štěstí bolestné. Rb
 
126 vám všem v štěstí bolestné. Rc, A

P VI R
P VI. A

 
127 A já jsem pod čakanem stál. R, A
 
128 Netečně sluch tato slova ssál. R, A
 
129 Teď vracím je, jak umím. R, A
 
130 Ó duše moje, Boha chval: R, A
 
131 Nechci těm slovům rozumět, R, A
 
132 nechci – a nerozumím. R, A

P. VII. R, A

 
133 A nikdy, nikdy nechci rozumět: R, A
 
134 ne když se připozdívá, R, A
 
135 ne za svítání, ne když den, R, A
 
136 ne otrok a ne svoboden. R, A
 
137 Když zkáza – ať zle je divá! R, A
 
138 → Strašně se připozdívá. R, A

 
139 Na vzdory ztrátě všechno chci R, A
 
140 tak hrozně, že musím míti, R, A
 
141 a odpírám smrti vztekle, R, A
 
142 proto budu žít, budu – byť v pekle! R, A
 
143 → Stroze vůle svítí: R, A
 
144 chci, mám, budu míti. R
 
144 Chci, mám, budu míti. A

 
145 Vše vichřice ledná zmrazila. R, A
 
146 Furií touhy znova R
 
146 Furií touhy znovu A
 
147 dech tvořím ve stvolu umrzlém R, A
 
148 a modlitbu marnou, kterou k nebi šlem. R, A
 
149 Mám zbraň proti všemu: slova, R, A
 
150 → pyšná, rouhavá slova. R, A

 
151 V h[1*]bených slovech askese Ra
 
151 V hubených slovech askese Rb, A
 
152 a v břichatých slovech pýchy R, A
 
153 a ve slovech křečových bezmocného vzteku R, A
 
154 do splnění marností svojích teku R, A
 
155 vydrážděn v žíravé smíchy, R, A
 
156 pln urážek, rouhání, pýchy. R, A

 
157 Pod čakan postavil zhoubce mě. R, A
 
158 Žeť, hlupák dal tu zhoubci rašit. Ra
 
158 Žeť, hlupák, dal tam zhoubci rašit. Rb, A

 
159 A! Však mě pověsí jednoho dne! R, A
 
160 Peklo s nebem se o mě nedohodne, R, A
 
161 půl v anděla, půl v ďábla zašit, R, A
 
162 budu jej v šílenství strašit. R, A

 
163 – Peklo s nebem v jedno – toť příli[1*] zlé, Ra
 
163 – Peklo s nebem v jedno – toť příliš zlé, Rb, A
 
164 půl ďábel, půl anděl – kam patří? R, A
 
165 Dlít nesmím, dí kat, kde mé oběti, R, A
 
166 mně zavřeno nebe i podsvětí! – R, A
 
167 – Kate, kat kam pak patří? – R
 
167 – Kam že kat jen patří? – A
 
168 – Vyděděnec! bratří! – R
 
168 – Chachacha! Kam patří? A

P VIII. R, A

 
169 Prchá sen, R, A
 
170 je den, je den. R, A
 
171 Stihá mě pod šibenicí. R, A
 
172 Klnutí táhlá pode mnou, R, A
 
173 klnutí hluchá nade mnou, R, A
 
174 obé bělounkých myšek zvící. R, A
 
175 Klnutí hrozné teď se mstí R, A
 
176 za popírané bolesti – – – R, A

 
177 Příkoří R, A
 
178 mi hovoří R, A
 
179 o malých, zbabělých vztecích, R, A
 
180 které se planě toulaly. R, A
 
181 – Toulaly, brachu můj, toulaly –! R, A
 
182 V jakých jen žils to věcích? R, A
 
183 Víš, co je němý stydný vztek? R, A
 
184 A ptačincem byl pelyněk. – R, A

 
185 Prchá sen, R, A
 
186 je chmurný den R, A
 
187 nad mrtvým, jenž někde leží – – – R, A
 
188 Bůh volá shůry: Msta je má, Ra
 
188 Hlas volá shůry: Msta je má, Rb
 
188 Hlas volá s hůry: Msta je má, A

 
189 pokoř se, pokoř, msta je má! R, A
 
190 Kdo pomstu smýšlíš, radš nežij! R, A
 
191 Bázeň má, velká, se tetelí. R, A
 
192 Zpronevěřil jsem se příteli. R, A
 
193 Přede mnou úhor leží. R, A
 
194 Pro úkor, zrádce, nežij! Ra
 
194 Tvou vinou, zrádce! – Nežij! Rb, A
XVerze
Barbarské potpouri pod čakanemRichard Weiner: Barbarské Ppotpouri pod čakanem.Barbarské potpourri pod čakanem
I.I. (dru K. K.)
001
Svrašti čelo! Trampoty malé zavrz,
002
ve svůj žal divě se vbodni jak včela v zlý prst,
003
podlým drcen, podlé poraň, a zhyň
004
spíš na svůj vztek než na strašný útlak zla!
005
Vilně ze sebe střebám všechnu sílu,
006
a prázdnem, jež tvořím, spíjí se srdce mé,a prázdnem, jež tvořím, zpíjí se srdce mé,
007
vrávorám nahrben, jako by zapřažen v pluh (jehož není)vrávorám nahrben, jakoby zapřažen v pluh (jehož není),
008
přes zanedbanou rodnou hroudu. Ta pláče.

009
Svraštěte všichni též čela, trampoty zavrzte!
010
Šílenci po prázdnu docela sirém
011
klopýtejme nekale spiati v nepořádný řetězec, napříčklopýtejme nekale spjati v nepořádný řetězec, napříč
012
vedený smutnými polmi, kde tíha je rozvalena
013
neslýchaných útrap.

neslýchaných útrap.

014
Čela svraštěná, zraky: pekelná zvědavost vetkla je směrem,
015
kde není už nic –kde není už nic –.
016
Do úpadu zapřaženi v mátožný pluh: Zaorej, zaorej
017
utrousená vidění štěstí, moci a slávy!
018
Triumfátor úpadku, delinkvent ctižádost máTriumfátor úpáadku, delinkvent ctižádost máTriumfátor úpadku, delikvent ctižádost má
019
pevně na lešení stoupnout.
020
Ať hraje kdes dudák sousedskou naděje, dudej! dudák ať hráAť hraje kdes dudák sousedskou naděje, dudej! dudák ať hrá,
021
a my se smějme, k odzemku přihotoveni, k odzemku všichni, Jánošík,
022
pod čakanem se smějme, že nevěříme a ne a ne a ne!!

pod čakanem se smějme, že nevěříme a ne a ne a ne!!

II.II
023
Paradox je ctností nouze.Paradox ctností je je ctností nouze.
024
A proto já ze dvou zel,
025
bylo-li vybrat možno,
026
vzít větší se nevzpouzel.

027
Ten kozelec – pro pouhý vtip –Ten kozelec - pro pouhý vtip –
028
chtěl metat bych (bylo by líp).
029
Leč brání mi dobrota lidu
030
a vůně veských lip.

a vůně vesských veských lip.

031
Mladí mi brání. Velí tak
032
odkaz po starých.
033
Můj cynismus může být hříchem,
034
můj žal je však jistě hřích.

035
A já sám bráním, který prýA bráním já sámjá sám bráním, jenž který prý
036
po nevěrecku zírá.po nevěrecku pessimisticky zírá.
037
Hráč, jemuž na velkou sázku
038
prohrou slove i výhra,

039
a jenž pak ve skrytu kdes
040
frivolní paradox dohrá:
041
Optimum sýčkovské sázky mé,
042
kéž byla prohra!kéž byla prohra!

kéž byla prohra!

043
A který ví: poskokem neoře
044
se nikdy v trudném poli.
045
Zvlášť dole-li, co má být nahoře,
046
zvlášť je-li nám radost jen v pokoře
047
a mimo ni vše-li bolí.

048
Ty dudej, ty dudej, a hop a ráz,
049
jen nezlom vaz!,jen nezlom vaz!,
050
ten pro kata zachová se.
051
Půjdeme jeden po druhém,
052
krásně se nad každým slehne zem.
053
Pročež zemřeli v kráse.

Pročež zemřeli v kráse.

III.III
054
Pročež zemřeli v kráse, když řekli jim, že všemu už je konec,
055
tak docela konec, že netřeba ani, by tažen byl pověstný zvonec.
056
Jenom na kraji červánků slabě kmitlobez odsazení Jenom na kraji červánků slabě kmitloJenom na kraji červánků slabě kmitlo,
057
jako když útrpný úsměv cuká,jako když útrpný úsměv cuká,
058
a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo.a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo.
059
A na rozcestí boží muka.

A na rozcestí boží muka.

060
Pročež zemřel i poslední, když řekli mu, že pošetilé je bdít
061
nad tím, co bylo a co, bohu chvála, už není a nemůž’ být,nad tím, co bylo a co, bohu chvála, už není a nemůž být,
062
pročež zemřel i on. Muka na rozcestíbez odsazení pročež zemřel i on. Muka na rozcestí
063
viděla rýhu strangulačníviděla rýhu strangulační
064
mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo,mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo,
065
komu říc’: Znovu začni!

komu říc’: Znovu začni!

komu říc: Znovu začni!

066
Neboť při vůli nejlepší nebylo už nikoho, kdo by chtěl – – –
067
A bylo tak pustě zbytečno, by nad něčím někdo bděl.
068
Snad stud byl, co červánky zakmitlo,bez odsazení Snad stud byl, co červánky zakmitlo,
069
neboť poznal i Slitovník na kříži,neboť poznal i Slitovník na kříži,
070
že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp,že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp,
071
když se pohříží, když se pohříží.

když se pohříží, když se pohříží.

IV.
072
Ach, pod čakanem divných písní slyšet – –
073
Kdo postál pod ním, ví to.
074
Leč v každém z těch truchlých už mrtev cit,
075
pro píseň nemohou se roztesknit – – –
076
a toho bývá jim líto.

077
Ach, pod čakanem plakat nelze, nelze –
078
a proto ni zuby skřípat
079
a proto ni žíti a zemřít ne,
080
vůle tam všechno odmítne:
081
i poslední, zoufalý výpad.

082
Ach, pod čakanem bolestno příliš je,
083
neboť bolest tam necítiti.
084
Jenom jaksi kradmo – děsně – ó děsně! –Jenom jaksi kradmo – děsně – ó děsně! –,
085
chtěl bys žíti zimu, chtěl bys žíti vesně.
086
Leč „chci“ v srdci nezanítí.

Leč „chciv srdcei nezanítí.


087
Já když jsem pod čakanem stál,
088
hlasy bylo slyšet opodál.
089
Slyšel jsem – vítr vál, pak stál –
090
jak netečně sluch můj slova ssál,jak netečně sluch můj slova sál,
091
a jak jsem je slyšel, dávám je dál
092
vám blízkým i vám opodál.
093
Já nevím, čím jsou; vás nechť hřejí
094
– ó duše moje, ty Boha chval –
095
mě hřáti už neumějí.

V.
096
Ty noci, jež nade mnou visíš, věz,
097
že důvěra kotví ve mně, neb trpímže důvěra pevně tkví kotví ve mně, žeť neb trpím
098
a vím, že je krásné bolest žít.a vím, že je krásnáé bolest žít.
099
Hučí nade mnou potoky běd,Hučí Zurčíejí nade mnou potoky běd,
100
hučí tvojí tmou.hučí zurčíejí si tvojí tmou,hučí tvojí tmou,
101
pro jeden nedosažitelný květ
102
prsa se bolestně dmou.

103
Ty noci, jež jdeš, a v nelásceTy Ó noci, jež jdeš, a v nelásce
104
ni balšámu nedáš, ni útrpné rány,
105
buď dík ti za to, neboť určenobuď za to ti ti za to dík dík ti za to, neboť dotrpět mám neboť psáno určenobuď dík ti za to, neboť určeno,
106
bych vytrpěl útrap všech.bych vytrpěl zde já, co tu útrap všech.
107
Až nebude bolesti v šírém kolu,
108
jíž by nebyla zjihla má ctnost,jíiž by nebyla zjihla mou ctnost,
109
pak smích se ohlédne po mém bolu,
110
ve zraku žárlivost.

111
Neboť zamlklé poznání nouze méNeboť potravou mátožných nadějí Neboť zamlklé poznání nouze mé
112
už nebude mátožných nadějí krmíuž nebude zamlklé poznání nouze už nebude mátožných nadějí krmí
113
a v pokorných úklonách nebude,a v pokorných úklonách božstvům nebude,
114
co bys podezřel úplatkem.
115
A budem-li kvésti, pokvetem,
116
abychom odkvetli,
117
a štěstí, jež pyšní se před světem,
118
ať vnitř, obět skepse, tlí.

ať vnitř, oběť skepse, tlí.

119
Hučí nade mnou potoky běd,Hučí Zurčíenade mnou potoky běd,
120
tmou hučí, světle mží.tmou hučí zurčíe, světlemse mží.
121
Lečkou je nedosažitelný květ,Léčkou je Kdo praví vám: Ó řekněte g
nečitelný text
nNedosažitelný květ,
Léčkou je nedosažitelný květ,
Léčkou je nedosažitelný květ,
122
zle nastraženou lží.ten zlou na vás líčí zle nastraženou je lží. zle nastraženou lží.
123
Ale ctnosti, jež zjihly mou bolestí,Ale ctnosti, jež zjihly mou v nás mou bolestí,
124
i ve světle hoří – a v tmě
125
se rozžhaví v běl, dají dokvésti
126
vám všem v štěstí bolestné.

vám nám vám všem v štěstí bolestné.

VI.VI
127
A já jsem pod čakanem stál.
128
Netečně sluch tato slova ssál.Netečně sluch tato slova sál.
129
Teď vracím je, jak umím.
130
Ó duše moje, Boha chval:
131
Nechci těm slovům rozumět,
132
nechci – a nerozumím.

VII.
133
A nikdy, nikdy nechci rozumět:
134
ne když se připozdívá,
135
ne za svítání, ne když den,
136
ne otrok a ne svoboden.
137
Když zkáza – ať zle je divá!
138
Strašně se připozdívá.

139
Na vzdory ztrátě všechno chciNavzdory ztrátě všechno chci
140
tak hrozně, že musím míti,
141
a odpírám smrti vztekle,
142
proto budu žít, budu – byť v pekle!
143
Stroze vůle svítí:
144
Chci, mám, budu míti.

chci, mám, budu míti.

145
Vše vichřice ledná zmrazila.
146
Furií touhy znovuFurií touhy znovaFúrií touhy znova
147
dech tvořím ve stvolu umrzlém
148
a modlitbu marnou, kterou k nebi šlem.
149
Mám zbraň proti všemu: slova,
150
pyšná, rouhavá slova.

151
V hubených slovech askeseV hg
nečitelný text
ubených slovech askese
V hubených slovech askeze
152
a v břichatých slovech pýchy
153
a ve slovech křečových bezmocného vzteku
154
do splnění marností svojích teku
155
vydrážděn v žíravé smíchy,
156
pln urážek, rouhání, pýchy.

157
Pod čakan postavil zhoubce mě.
158
Žeť, hlupák, dal tam zhoubci rašit.Žeť, hlupák, dal tam tu zhoubci rašit.
159
A! Však mě pověsí jednoho dne!
160
Peklo s nebem se o mě nedohodne,
161
půl v anděla, půl v ďábla zašit,
162
budu jej v šílenství strašit.

163
– Peklo s nebem v jedno – toť příliš zlé,– Peklo s nebem v jedno – toť přílig
nečitelný text
š zlé,
– Peklo s nebem vjedno – toť příliš zlé,
164
půl ďábel, půl anděl – kam patří?
165
Dlít nesmím, dí kat, kde mé oběti,
166
mně zavřeno nebe i podsvětí! –
167
– Kam že kat jen patří? –– Kate, kat kam pak patří? –– Kamže kat jen patří? –
168
– Chachacha! Kam patří?

– Vyděděnec! bratří! –

VIII.
169
Prchá sen,
170
je den, je den.
171
Stihá mě pod šibenicí.
172
Klnutí táhlá pode mnou,
173
klnutí hluchá nade mnou,
174
obé bělounkých myšek zvící.
175
Klnutí hrozné teď se mstí
176
za popírané bolesti – – –

177
Příkoří
178
mi hovoří
179
o malých, zbabělých vztecích,
180
které se planě toulaly.
181
– Toulaly, brachu můj, toulaly –!
182
V jakých jen žils to věcích?
183
Víš, co je němý stydný vztek?Víš, co je němý, stydný vztek?
184
A ptačincem byl pelyněk. –

185
Prchá sen,
186
je chmurný den
187
nad mrtvým, jenž někde leží – – –
188
Hlas volá s hůry: Msta je má,Hlas Bůh volá s hůry: Msta je má,Hlas volá shůry: Msta je má,
189
pokoř se, pokoř, msta je má!
190
Kdo pomstu smýšlíš, radš nežij!
191
Bázeň má, velká, se tetelí.
192
Zpronevěřil jsem se příteli.
193
Přede mnou úhor leží.
194
Tvou vinou, zrádce! – Nežij!

Pro úkor, zrádce, nežij! Tvou vinou, zrádce! – Nežij!

XVerze
Barbarské potpouri pod čakanemRichard Weiner: Barbarské Ppotpouri pod čakanem.Barbarské potpourri pod čakanem
I.I. (dru K. K.)
001
Svrašti čelo! Trampoty malé zavrz,
002
ve svůj žal divě se vbodni jak včela v zlý prst,
003
podlým drcen, podlé poraň, a zhyň
004
spíš na svůj vztek než na strašný útlak zla!
005
Vilně ze sebe střebám všechnu sílu,
006
a prázdnem, jež tvořím, spíjí se srdce mé,a prázdnem, jež tvořím, zpíjí se srdce mé,
007
vrávorám nahrben, jako by zapřažen v pluh (jehož není)vrávorám nahrben, jakoby zapřažen v pluh (jehož není),
008
přes zanedbanou rodnou hroudu. Ta pláče.

009
Svraštěte všichni též čela, trampoty zavrzte!
010
Šílenci po prázdnu docela sirém
011
klopýtejme nekale spiati v nepořádný řetězec, napříčklopýtejme nekale spjati v nepořádný řetězec, napříč
012
vedený smutnými polmi, kde tíha je rozvalena
013
neslýchaných útrap.

neslýchaných útrap.

014
Čela svraštěná, zraky: pekelná zvědavost vetkla je směrem,
015
kde není už nic –kde není už nic –.
016
Do úpadu zapřaženi v mátožný pluh: Zaorej, zaorej
017
utrousená vidění štěstí, moci a slávy!
018
Triumfátor úpadku, delinkvent ctižádost máTriumfátor úpáadku, delinkvent ctižádost máTriumfátor úpadku, delikvent ctižádost má
019
pevně na lešení stoupnout.
020
Ať hraje kdes dudák sousedskou naděje, dudej! dudák ať hráAť hraje kdes dudák sousedskou naděje, dudej! dudák ať hrá,
021
a my se smějme, k odzemku přihotoveni, k odzemku všichni, Jánošík,
022
pod čakanem se smějme, že nevěříme a ne a ne a ne!!

pod čakanem se smějme, že nevěříme a ne a ne a ne!!

II.II
023
Paradox je ctností nouze.Paradox ctností je je ctností nouze.
024
A proto já ze dvou zel,
025
bylo-li vybrat možno,
026
vzít větší se nevzpouzel.

027
Ten kozelec – pro pouhý vtip –Ten kozelec - pro pouhý vtip –
028
chtěl metat bych (bylo by líp).
029
Leč brání mi dobrota lidu
030
a vůně veských lip.

a vůně vesských veských lip.

031
Mladí mi brání. Velí tak
032
odkaz po starých.
033
Můj cynismus může být hříchem,
034
můj žal je však jistě hřích.

035
A já sám bráním, který prýA bráním já sámjá sám bráním, jenž který prý
036
po nevěrecku zírá.po nevěrecku pessimisticky zírá.
037
Hráč, jemuž na velkou sázku
038
prohrou slove i výhra,

039
a jenž pak ve skrytu kdes
040
frivolní paradox dohrá:
041
Optimum sýčkovské sázky mé,
042
kéž byla prohra!kéž byla prohra!

kéž byla prohra!

043
A který ví: poskokem neoře
044
se nikdy v trudném poli.
045
Zvlášť dole-li, co má být nahoře,
046
zvlášť je-li nám radost jen v pokoře
047
a mimo ni vše-li bolí.

048
Ty dudej, ty dudej, a hop a ráz,
049
jen nezlom vaz!,jen nezlom vaz!,
050
ten pro kata zachová se.
051
Půjdeme jeden po druhém,
052
krásně se nad každým slehne zem.
053
Pročež zemřeli v kráse.

Pročež zemřeli v kráse.

III.III
054
Pročež zemřeli v kráse, když řekli jim, že všemu už je konec,
055
tak docela konec, že netřeba ani, by tažen byl pověstný zvonec.
056
Jenom na kraji červánků slabě kmitlobez odsazení Jenom na kraji červánků slabě kmitloJenom na kraji červánků slabě kmitlo,
057
jako když útrpný úsměv cuká,jako když útrpný úsměv cuká,
058
a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo.a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo.
059
A na rozcestí boží muka.

A na rozcestí boží muka.

060
Pročež zemřel i poslední, když řekli mu, že pošetilé je bdít
061
nad tím, co bylo a co, bohu chvála, už není a nemůž’ být,nad tím, co bylo a co, bohu chvála, už není a nemůž být,
062
pročež zemřel i on. Muka na rozcestíbez odsazení pročež zemřel i on. Muka na rozcestí
063
viděla rýhu strangulačníviděla rýhu strangulační
064
mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo,mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo,
065
komu říc’: Znovu začni!

komu říc’: Znovu začni!

komu říc: Znovu začni!

066
Neboť při vůli nejlepší nebylo už nikoho, kdo by chtěl – – –
067
A bylo tak pustě zbytečno, by nad něčím někdo bděl.
068
Snad stud byl, co červánky zakmitlo,bez odsazení Snad stud byl, co červánky zakmitlo,
069
neboť poznal i Slitovník na kříži,neboť poznal i Slitovník na kříži,
070
že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp,že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp,
071
když se pohříží, když se pohříží.

když se pohříží, když se pohříží.

IV.
072
Ach, pod čakanem divných písní slyšet – –
073
Kdo postál pod ním, ví to.
074
Leč v každém z těch truchlých už mrtev cit,
075
pro píseň nemohou se roztesknit – – –
076
a toho bývá jim líto.

077
Ach, pod čakanem plakat nelze, nelze –
078
a proto ni zuby skřípat
079
a proto ni žíti a zemřít ne,
080
vůle tam všechno odmítne:
081
i poslední, zoufalý výpad.

082
Ach, pod čakanem bolestno příliš je,
083
neboť bolest tam necítiti.
084
Jenom jaksi kradmo – děsně – ó děsně! –Jenom jaksi kradmo – děsně – ó děsně! –,
085
chtěl bys žíti zimu, chtěl bys žíti vesně.
086
Leč „chci“ v srdci nezanítí.

Leč „chciv srdcei nezanítí.


087
Já když jsem pod čakanem stál,
088
hlasy bylo slyšet opodál.
089
Slyšel jsem – vítr vál, pak stál –
090
jak netečně sluch můj slova ssál,jak netečně sluch můj slova sál,
091
a jak jsem je slyšel, dávám je dál
092
vám blízkým i vám opodál.
093
Já nevím, čím jsou; vás nechť hřejí
094
– ó duše moje, ty Boha chval –
095
mě hřáti už neumějí.

V.
096
Ty noci, jež nade mnou visíš, věz,
097
že důvěra kotví ve mně, neb trpímže důvěra pevně tkví kotví ve mně, žeť neb trpím
098
a vím, že je krásné bolest žít.a vím, že je krásnáé bolest žít.
099
Hučí nade mnou potoky běd,Hučí Zurčíejí nade mnou potoky běd,
100
hučí tvojí tmou.hučí zurčíejí si tvojí tmou,hučí tvojí tmou,
101
pro jeden nedosažitelný květ
102
prsa se bolestně dmou.

103
Ty noci, jež jdeš, a v nelásceTy Ó noci, jež jdeš, a v nelásce
104
ni balšámu nedáš, ni útrpné rány,
105
buď dík ti za to, neboť určenobuď za to ti ti za to dík dík ti za to, neboť dotrpět mám neboť psáno určenobuď dík ti za to, neboť určeno,
106
bych vytrpěl útrap všech.bych vytrpěl zde já, co tu útrap všech.
107
Až nebude bolesti v šírém kolu,
108
jíž by nebyla zjihla má ctnost,jíiž by nebyla zjihla mou ctnost,
109
pak smích se ohlédne po mém bolu,
110
ve zraku žárlivost.

111
Neboť zamlklé poznání nouze méNeboť potravou mátožných nadějí Neboť zamlklé poznání nouze mé
112
už nebude mátožných nadějí krmíuž nebude zamlklé poznání nouze už nebude mátožných nadějí krmí
113
a v pokorných úklonách nebude,a v pokorných úklonách božstvům nebude,
114
co bys podezřel úplatkem.
115
A budem-li kvésti, pokvetem,
116
abychom odkvetli,
117
a štěstí, jež pyšní se před světem,
118
ať vnitř, obět skepse, tlí.

ať vnitř, oběť skepse, tlí.

119
Hučí nade mnou potoky běd,Hučí Zurčíenade mnou potoky běd,
120
tmou hučí, světle mží.tmou hučí zurčíe, světlemse mží.
121
Lečkou je nedosažitelný květ,Léčkou je Kdo praví vám: Ó řekněte g
nečitelný text
nNedosažitelný květ,
Léčkou je nedosažitelný květ,
Léčkou je nedosažitelný květ,
122
zle nastraženou lží.ten zlou na vás líčí zle nastraženou je lží. zle nastraženou lží.
123
Ale ctnosti, jež zjihly mou bolestí,Ale ctnosti, jež zjihly mou v nás mou bolestí,
124
i ve světle hoří – a v tmě
125
se rozžhaví v běl, dají dokvésti
126
vám všem v štěstí bolestné.

vám nám vám všem v štěstí bolestné.

VI.VI
127
A já jsem pod čakanem stál.
128
Netečně sluch tato slova ssál.Netečně sluch tato slova sál.
129
Teď vracím je, jak umím.
130
Ó duše moje, Boha chval:
131
Nechci těm slovům rozumět,
132
nechci – a nerozumím.

VII.
133
A nikdy, nikdy nechci rozumět:
134
ne když se připozdívá,
135
ne za svítání, ne když den,
136
ne otrok a ne svoboden.
137
Když zkáza – ať zle je divá!
138
Strašně se připozdívá.

139
Na vzdory ztrátě všechno chciNavzdory ztrátě všechno chci
140
tak hrozně, že musím míti,
141
a odpírám smrti vztekle,
142
proto budu žít, budu – byť v pekle!
143
Stroze vůle svítí:
144
Chci, mám, budu míti.

chci, mám, budu míti.

145
Vše vichřice ledná zmrazila.
146
Furií touhy znovuFurií touhy znovaFúrií touhy znova
147
dech tvořím ve stvolu umrzlém
148
a modlitbu marnou, kterou k nebi šlem.
149
Mám zbraň proti všemu: slova,
150
pyšná, rouhavá slova.

151
V hubených slovech askeseV hg
nečitelný text
ubených slovech askese
V hubených slovech askeze
152
a v břichatých slovech pýchy
153
a ve slovech křečových bezmocného vzteku
154
do splnění marností svojích teku
155
vydrážděn v žíravé smíchy,
156
pln urážek, rouhání, pýchy.

157
Pod čakan postavil zhoubce mě.
158
Žeť, hlupák, dal tam zhoubci rašit.Žeť, hlupák, dal tam tu zhoubci rašit.
159
A! Však mě pověsí jednoho dne!
160
Peklo s nebem se o mě nedohodne,
161
půl v anděla, půl v ďábla zašit,
162
budu jej v šílenství strašit.

163
– Peklo s nebem v jedno – toť příliš zlé,– Peklo s nebem v jedno – toť přílig
nečitelný text
š zlé,
– Peklo s nebem vjedno – toť příliš zlé,
164
půl ďábel, půl anděl – kam patří?
165
Dlít nesmím, dí kat, kde mé oběti,
166
mně zavřeno nebe i podsvětí! –
167
– Kam že kat jen patří? –– Kate, kat kam pak patří? –– Kamže kat jen patří? –
168
– Chachacha! Kam patří?

– Vyděděnec! bratří! –

VIII.
169
Prchá sen,
170
je den, je den.
171
Stihá mě pod šibenicí.
172
Klnutí táhlá pode mnou,
173
klnutí hluchá nade mnou,
174
obé bělounkých myšek zvící.
175
Klnutí hrozné teď se mstí
176
za popírané bolesti – – –

177
Příkoří
178
mi hovoří
179
o malých, zbabělých vztecích,
180
které se planě toulaly.
181
– Toulaly, brachu můj, toulaly –!
182
V jakých jen žils to věcích?
183
Víš, co je němý stydný vztek?Víš, co je němý, stydný vztek?
184
A ptačincem byl pelyněk. –

185
Prchá sen,
186
je chmurný den
187
nad mrtvým, jenž někde leží – – –
188
Hlas volá s hůry: Msta je má,Hlas Bůh volá s hůry: Msta je má,Hlas volá shůry: Msta je má,
189
pokoř se, pokoř, msta je má!
190
Kdo pomstu smýšlíš, radš nežij!
191
Bázeň má, velká, se tetelí.
192
Zpronevěřil jsem se příteli.
193
Přede mnou úhor leží.
194
Tvou vinou, zrádce! – Nežij!

Pro úkor, zrádce, nežij! Tvou vinou, zrádce! – Nežij!

XVerze
Barbarské potpouri pod čakanemRichard Weiner: Barbarské Ppotpouri pod čakanem.Barbarské potpourri pod čakanem
I.I. (dru K. K.)
001
Svrašti čelo! Trampoty malé zavrz,
002
ve svůj žal divě se vbodni jak včela v zlý prst,
003
podlým drcen, podlé poraň, a zhyň
004
spíš na svůj vztek než na strašný útlak zla!
005
Vilně ze sebe střebám všechnu sílu,
006
a prázdnem, jež tvořím, spíjí se srdce mé,a prázdnem, jež tvořím, zpíjí se srdce mé,
007
vrávorám nahrben, jako by zapřažen v pluh (jehož není)vrávorám nahrben, jakoby zapřažen v pluh (jehož není),
008
přes zanedbanou rodnou hroudu. Ta pláče.

009
Svraštěte všichni též čela, trampoty zavrzte!
010
Šílenci po prázdnu docela sirém
011
klopýtejme nekale spiati v nepořádný řetězec, napříčklopýtejme nekale spjati v nepořádný řetězec, napříč
012
vedený smutnými polmi, kde tíha je rozvalena
013
neslýchaných útrap.

neslýchaných útrap.

014
Čela svraštěná, zraky: pekelná zvědavost vetkla je směrem,
015
kde není už nic –kde není už nic –.
016
Do úpadu zapřaženi v mátožný pluh: Zaorej, zaorej
017
utrousená vidění štěstí, moci a slávy!
018
Triumfátor úpadku, delinkvent ctižádost máTriumfátor úpáadku, delinkvent ctižádost máTriumfátor úpadku, delikvent ctižádost má
019
pevně na lešení stoupnout.
020
Ať hraje kdes dudák sousedskou naděje, dudej! dudák ať hráAť hraje kdes dudák sousedskou naděje, dudej! dudák ať hrá,
021
a my se smějme, k odzemku přihotoveni, k odzemku všichni, Jánošík,
022
pod čakanem se smějme, že nevěříme a ne a ne a ne!!

pod čakanem se smějme, že nevěříme a ne a ne a ne!!

II.II
023
Paradox je ctností nouze.Paradox ctností je je ctností nouze.
024
A proto já ze dvou zel,
025
bylo-li vybrat možno,
026
vzít větší se nevzpouzel.

027
Ten kozelec – pro pouhý vtip –Ten kozelec - pro pouhý vtip –
028
chtěl metat bych (bylo by líp).
029
Leč brání mi dobrota lidu
030
a vůně veských lip.

a vůně vesských veských lip.

031
Mladí mi brání. Velí tak
032
odkaz po starých.
033
Můj cynismus může být hříchem,
034
můj žal je však jistě hřích.

035
A já sám bráním, který prýA bráním já sámjá sám bráním, jenž který prý
036
po nevěrecku zírá.po nevěrecku pessimisticky zírá.
037
Hráč, jemuž na velkou sázku
038
prohrou slove i výhra,

039
a jenž pak ve skrytu kdes
040
frivolní paradox dohrá:
041
Optimum sýčkovské sázky mé,
042
kéž byla prohra!kéž byla prohra!

kéž byla prohra!

043
A který ví: poskokem neoře
044
se nikdy v trudném poli.
045
Zvlášť dole-li, co má být nahoře,
046
zvlášť je-li nám radost jen v pokoře
047
a mimo ni vše-li bolí.

048
Ty dudej, ty dudej, a hop a ráz,
049
jen nezlom vaz!,jen nezlom vaz!,
050
ten pro kata zachová se.
051
Půjdeme jeden po druhém,
052
krásně se nad každým slehne zem.
053
Pročež zemřeli v kráse.

Pročež zemřeli v kráse.

III.III
054
Pročež zemřeli v kráse, když řekli jim, že všemu už je konec,
055
tak docela konec, že netřeba ani, by tažen byl pověstný zvonec.
056
Jenom na kraji červánků slabě kmitlobez odsazení Jenom na kraji červánků slabě kmitloJenom na kraji červánků slabě kmitlo,
057
jako když útrpný úsměv cuká,jako když útrpný úsměv cuká,
058
a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo.a v cizinců srdcích to jako lítostí svitlo.
059
A na rozcestí boží muka.

A na rozcestí boží muka.

060
Pročež zemřel i poslední, když řekli mu, že pošetilé je bdít
061
nad tím, co bylo a co, bohu chvála, už není a nemůž’ být,nad tím, co bylo a co, bohu chvála, už není a nemůž být,
062
pročež zemřel i on. Muka na rozcestíbez odsazení pročež zemřel i on. Muka na rozcestí
063
viděla rýhu strangulačníviděla rýhu strangulační
064
mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo,mu kolkolem krku – a nebylo, nebylo,
065
komu říc’: Znovu začni!

komu říc’: Znovu začni!

komu říc: Znovu začni!

066
Neboť při vůli nejlepší nebylo už nikoho, kdo by chtěl – – –
067
A bylo tak pustě zbytečno, by nad něčím někdo bděl.
068
Snad stud byl, co červánky zakmitlo,bez odsazení Snad stud byl, co červánky zakmitlo,
069
neboť poznal i Slitovník na kříži,neboť poznal i Slitovník na kříži,
070
že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp,že pro chlapecký vzdor, jenž zbyl, bude líp,
071
když se pohříží, když se pohříží.

když se pohříží, když se pohříží.

IV.
072
Ach, pod čakanem divných písní slyšet – –
073
Kdo postál pod ním, ví to.
074
Leč v každém z těch truchlých už mrtev cit,
075
pro píseň nemohou se roztesknit – – –
076
a toho bývá jim líto.

077
Ach, pod čakanem plakat nelze, nelze –
078
a proto ni zuby skřípat
079
a proto ni žíti a zemřít ne,
080
vůle tam všechno odmítne:
081
i poslední, zoufalý výpad.

082
Ach, pod čakanem bolestno příliš je,
083
neboť bolest tam necítiti.
084
Jenom jaksi kradmo – děsně – ó děsně! –Jenom jaksi kradmo – děsně – ó děsně! –,
085
chtěl bys žíti zimu, chtěl bys žíti vesně.
086
Leč „chci“ v srdci nezanítí.

Leč „chciv srdcei nezanítí.


087
Já když jsem pod čakanem stál,
088
hlasy bylo slyšet opodál.
089
Slyšel jsem – vítr vál, pak stál –
090
jak netečně sluch můj slova ssál,jak netečně sluch můj slova sál,
091
a jak jsem je slyšel, dávám je dál
092
vám blízkým i vám opodál.
093
Já nevím, čím jsou; vás nechť hřejí
094
– ó duše moje, ty Boha chval –
095
mě hřáti už neumějí.

V.
096
Ty noci, jež nade mnou visíš, věz,
097
že důvěra kotví ve mně, neb trpímže důvěra pevně tkví kotví ve mně, žeť neb trpím
098
a vím, že je krásné bolest žít.a vím, že je krásnáé bolest žít.
099
Hučí nade mnou potoky běd,Hučí Zurčíejí nade mnou potoky běd,
100
hučí tvojí tmou.hučí zurčíejí si tvojí tmou,hučí tvojí tmou,
101
pro jeden nedosažitelný květ
102
prsa se bolestně dmou.

103
Ty noci, jež jdeš, a v nelásceTy Ó noci, jež jdeš, a v nelásce
104
ni balšámu nedáš, ni útrpné rány,
105
buď dík ti za to, neboť určenobuď za to ti ti za to dík dík ti za to, neboť dotrpět mám neboť psáno určenobuď dík ti za to, neboť určeno,
106
bych vytrpěl útrap všech.bych vytrpěl zde já, co tu útrap všech.
107
Až nebude bolesti v šírém kolu,
108
jíž by nebyla zjihla má ctnost,jíiž by nebyla zjihla mou ctnost,
109
pak smích se ohlédne po mém bolu,
110
ve zraku žárlivost.

111
Neboť zamlklé poznání nouze méNeboť potravou mátožných nadějí Neboť zamlklé poznání nouze mé
112
už nebude mátožných nadějí krmíuž nebude zamlklé poznání nouze už nebude mátožných nadějí krmí
113
a v pokorných úklonách nebude,a v pokorných úklonách božstvům nebude,
114
co bys podezřel úplatkem.
115
A budem-li kvésti, pokvetem,
116
abychom odkvetli,
117
a štěstí, jež pyšní se před světem,
118
ať vnitř, obět skepse, tlí.

ať vnitř, oběť skepse, tlí.

119
Hučí nade mnou potoky běd,Hučí Zurčíenade mnou potoky běd,
120
tmou hučí, světle mží.tmou hučí zurčíe, světlemse mží.
121
Lečkou je nedosažitelný květ,Léčkou je Kdo praví vám: Ó řekněte g
nečitelný text
nNedosažitelný květ,
Léčkou je nedosažitelný květ,
Léčkou je nedosažitelný květ,
122
zle nastraženou lží.ten zlou na vás líčí zle nastraženou je lží. zle nastraženou lží.
123
Ale ctnosti, jež zjihly mou bolestí,Ale ctnosti, jež zjihly mou v nás mou bolestí,
124
i ve světle hoří – a v tmě
125
se rozžhaví v běl, dají dokvésti
126
vám všem v štěstí bolestné.

vám nám vám všem v štěstí bolestné.

VI.VI
127
A já jsem pod čakanem stál.
128
Netečně sluch tato slova ssál.Netečně sluch tato slova sál.
129
Teď vracím je, jak umím.
130
Ó duše moje, Boha chval:
131
Nechci těm slovům rozumět,
132
nechci – a nerozumím.

VII.
133
A nikdy, nikdy nechci rozumět:
134
ne když se připozdívá,
135
ne za svítání, ne když den,
136
ne otrok a ne svoboden.
137
Když zkáza – ať zle je divá!
138
Strašně se připozdívá.

139
Na vzdory ztrátě všechno chciNavzdory ztrátě všechno chci
140
tak hrozně, že musím míti,
141
a odpírám smrti vztekle,
142
proto budu žít, budu – byť v pekle!
143
Stroze vůle svítí:
144
Chci, mám, budu míti.

chci, mám, budu míti.

145
Vše vichřice ledná zmrazila.
146
Furií touhy znovuFurií touhy znovaFúrií touhy znova
147
dech tvořím ve stvolu umrzlém
148
a modlitbu marnou, kterou k nebi šlem.
149
Mám zbraň proti všemu: slova,
150
pyšná, rouhavá slova.

151
V hubených slovech askeseV hg
nečitelný text
ubených slovech askese
V hubených slovech askeze
152
a v břichatých slovech pýchy
153
a ve slovech křečových bezmocného vzteku
154
do splnění marností svojích teku
155
vydrážděn v žíravé smíchy,
156
pln urážek, rouhání, pýchy.

157
Pod čakan postavil zhoubce mě.
158
Žeť, hlupák, dal tam zhoubci rašit.Žeť, hlupák, dal tam tu zhoubci rašit.
159
A! Však mě pověsí jednoho dne!
160
Peklo s nebem se o mě nedohodne,
161
půl v anděla, půl v ďábla zašit,
162
budu jej v šílenství strašit.

163
– Peklo s nebem v jedno – toť příliš zlé,– Peklo s nebem v jedno – toť přílig
nečitelný text
š zlé,
– Peklo s nebem vjedno – toť příliš zlé,
164
půl ďábel, půl anděl – kam patří?
165
Dlít nesmím, dí kat, kde mé oběti,
166
mně zavřeno nebe i podsvětí! –
167
– Kam že kat jen patří? –– Kate, kat kam pak patří? –– Kamže kat jen patří? –
168
– Chachacha! Kam patří?

– Vyděděnec! bratří! –

VIII.
169
Prchá sen,
170
je den, je den.
171
Stihá mě pod šibenicí.
172
Klnutí táhlá pode mnou,
173
klnutí hluchá nade mnou,
174
obé bělounkých myšek zvící.
175
Klnutí hrozné teď se mstí
176
za popírané bolesti – – –

177
Příkoří
178
mi hovoří
179
o malých, zbabělých vztecích,
180
které se planě toulaly.
181
– Toulaly, brachu můj, toulaly –!
182
V jakých jen žils to věcích?
183
Víš, co je němý stydný vztek?Víš, co je němý, stydný vztek?
184
A ptačincem byl pelyněk. –

185
Prchá sen,
186
je chmurný den
187
nad mrtvým, jenž někde leží – – –
188
Hlas volá s hůry: Msta je má,Hlas Bůh volá s hůry: Msta je má,Hlas volá shůry: Msta je má,
189
pokoř se, pokoř, msta je má!
190
Kdo pomstu smýšlíš, radš nežij!
191
Bázeň má, velká, se tetelí.
192
Zpronevěřil jsem se příteli.
193
Přede mnou úhor leží.
194
Tvou vinou, zrádce! – Nežij!

Pro úkor, zrádce, nežij! Tvou vinou, zrádce! – Nežij!


Prohlížeč obrázkůX