Zřícení dne

Počet verzí: 4
Obsah
XEdiční poznámka

Ediční poznámka

I. O sbírce

Básnická sbírka Richarda Weinera Rozcestí s podtitulem Básně poprvé vyšla na jaře roku 1918 v Praze v nakladatelství Františka Borového. Podruhé a naposledy byla sbírka jako celek zveřejněna v rámci souborné edice Básní, vydané jako druhý svazek Spisů Richarda Weinera, který k vydání připravila Zina Trochová a vydalo v roce 1997 v Praze nakladatelství Torst (text sbírky na s. 151–214).

Jednotlivá čísla sbírky vznikala v letech 1914–1916, první část v první polovině roku 1914 (jejich vznik tedy bezprostředně navazuje na básně sbírky Usměvavé odříkání) a druhá část v letech 1915–1916, tedy v období, kdy byl Weiner po nervovém zhroucení v lednu 1915 propuštěn z armády, v níž sloužil na srbské frontě. Po návratu domů napsal při rekonvalescenci mimo jiné báseň Doma. Souběžně s texty sbírky také vznikal soubor povídek Lítice, který byl inspirován válečnými zážitky a který byl vydán taktéž roku 1918. Před prvním vydáním sbírky bylo časopisecky otištěno těchto deset básní (řazeno podle pořadí ve sbírce):

Cesta Květy 37, 1915/1916, č. 3, s. 432 [s titulem Váhavé přibližování];

Břímě života Květy 37, 1915/1916, č. 5, s. 674;

Pokora před radostí Lumír 44, 1916, č. 1, 7. 1., s. 36–37;

Mládí Lumír 44, 1916, č. 4, 31. 3., s. 145–146;

Tehdy I a III Pokroková revue 10, 1913/1914, č. 8, květen 1914, s. 385–386 [společné označení Básně a s titulem Stín a Jaro];

Zřícení dne Květy 36, 1914, č. 4, s. 459–461;

Qui vive? Květy 36, 1914, č. 5, s. 590;

Doma Lumír 43, 1915, č. 10, 15. 10., s. 433–436;

Ulice Otavan 1 (36), 1916–1917, č. 1, 28. 3. 1916, s. 3 [s titulem Ulice v domově].

Vydání sbírky vyvolalo následující ohlas v tisku:

Hora, Josef: Richard Weiner: Rozcestí Právo lidu 28, 1919, č. 83, 6. 4., s. 9, sig. J. H.;

Götz, František: R. Weiner: Rozcestí Lípa 2, 1918–1919, č. 8, 28. 11. 1918, s. 127–128;

Jež, Štěpán: Richard Weiner: Rozcestí Červen 1, 1918–1919, s. 197–198;

Novák, Arne: Tři knihy lyriky reflexivní Lumír 46, 1917–1918, č. 11, 23. 10. 1918, s. 511–518;

Polan, Bohumil: Z nové české poezie Nové Čechy 1, 1918, č. 5, květen 1918, s. 239–241;

Rutte, Miroslav: Dvě nové knihy básní Národ 2, 1918, č. 27, 11. 7., s. 339–341;

Toman, Karel: Snad všichni bereme do rukou novou knihu básní… Česká revue 11, 1917–1918, č. 10, červenec 1918, s. 633–635;

Vodák, Jindřich: Roztomilý básník Lidové noviny 26, 1918, č. 188, 12. 7., s. 1–2, sig. jv.;

[?]: Co týden dal Národní listy 58, 1918, č. 99, 1. 5., s. 1–2.

V excerpované dobové recepci z období od května 1918 až do dubna 1919 se většina recenzentů shodla na několika faktech: první a druhý oddíl sbírky vnímali v návaznosti na její titul jako obsahově, formálně a geneticky nesourodé části: první, která se svou poetikou hlásí k předchozí Weinerově poezii (optimistická a radostná), druhá, přinášející texty jiného ražení, vyznívá mj. tragicky a pochmurně. I hodnocení obou částí je však protichůdné, např. jako celek je sice vyzdvihována první část, nicméně druhý oddíl podle recenzentů obsahuje jednotlivé básně, jež hodnotou či tvárným úsilím převyšují básně z oddílu prvního: Vodák vyzdvihuje báseň Ulice, Hora básně Rozhovor, Bloud a Pohoda, a naopak Novák Rozhovor, Modlitbu, Čtyři básně milostné, Zemi a Doma.

Z opakujících se společných rysů vytčených v recenzích zmiňme (přílišnou) abstraktnost, analytičnost a případně až jakousi „intelektuálskou“ nesrozumitelnost, zaviněnou nevyhraněnou informovaností a odrážející se mimo jiné též v suchosti témat, studenosti, způsobené vypočítavým skládáním veršů moderní veršovou technikou, a v odlidštění veršů. Předmětem kritiky je Weinerovo (opět zřejmě přílišné) zaujetí sebou samým (nejvýrazněji Vodák). Arne Novák také považuje básně v druhém oddílu za nedotvořené a nedobásněné, protože pro proměnu poetiky nemá Weiner dobrý básnický výraz, a z básní se tak stávají suché, zlomkovité analýzy.

Název Rozcestí je dále spojován nejčastěji se svárem citu a rozumu. Opakovaně je Weinerova sbírka, jehož básnickou tvorbu mj. konfrontují recenzenti i s jeho vysoce hodnocenou prací prozaickou a publicistickou, porovnávána s tvorbou S. K. Neumanna (především však proto, že Neumannova sbírka Nové zpěvy vyšla ve stejné době), například Josef Hora v Právu lidu poznamenává, že Weiner je „suchý, namnoze rozumářský experimentátor verše“, zatímco Neumann je „smyslný, barvitý a pudově vybavující“; pozoruhodné je však také například srovnání Weinerovy poezie s dosavadním básnickým dílem Otokara Fischera, které se objevuje v recenzi J. Hory. Recenzent Práva lidu postřehl, že klíčovým prvkem Weinerovy básnické metody je smysl zrakový (přístup výtvarnický), zatímco u klasicizujícího Fischera převládá smysl sluchový (hudební).

V důsledku časové vzdálenosti jednotlivých ohlasů a odlišného chápání sbírky je v recenzích Weiner přiřazován k různým literárním směrům, například A. Novák v Lumíru zařazuje Weinera k senzualistům, F. Götz v Lípě k impresionismu a s největším časovým odstupem J. Hora v Právu lidu řadí autora k expresionismu.

I přes některé výhrady je společně kladně hodnocena autorova osobitá řeč obohacená o novotvary a modernost obrazů, v Polanově recenzi se dokonce objevuje hodnocení Weinera jakožto jednoho „z nejradikálnějších průkopníků nové umělecké formy“.

II. K edici

Přítomná elektronická edice zpřístupňuje všechny verze básní ze sbírky Rozcestí, a to 1.) v obrazové podobě, 2.) v diplomatickém přepisu u otisků a v transkripci u rukopisů, současně tato edice přináší 3.) nové kritické vydání sbírky doprovozené příslušným kritickým a vysvětlivkovým aparátem.

Při přípravě edice a výběru výchozího textu jsme pracovali s třemi druhy pramenů – rukopis, první knižní vydání sbírky a v případě několika básní časopisecké otisky (viz výše).

Rukopis sbírky Rozcestí je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově v pozůstalosti Richarda Weinera. Manuskript je zachován v úplnosti (obsahuje znění všech 21 básní sbírky) a v dobrém stavu. Text je psán čitelně perem. Jak nasvědčuje autorovou rukou připojená poznámka na přední straně rukopisu, prošla kompozice sbírky proměnou, kterou naznačuje paginace manuskriptu. Ve fázi po pročíslování rukopisu sbírky (č. 1–48) byly vyjmuty strany 24–25 mezi básněmi Rozhovor a Kdož nepřivítal by den..., obsahující dnes neidentifikovaný text, dále byly mezi s. 28 a 29, tj. mezi básně Kdož nepřivítal by den... a Čtyři písně milostné vloženy nepaginované tři dvojstrany a jedna jednostrana s básní Barbarské potpourri pod čakanem. I další znaky rukopisu prostředkují informace k historii textu. Jen některé básně rukopisu jsou zapsány čistopisně, většina vykazuje přinejmenším drobné korekce či mají až podobu náčrtů obsahujících i několik vrstev autorských zásahů. (V rukopise jsou též občasné pokyny typografické povahy pro značení odražení veršů či oddělení strof.)

Rukopisné znění se zpravidla shoduje se zněním knižního vydání, je však – i vzhledem k nečistopisné podobě celého rukopisu – sporné, zda se jedná o definitivní verzi určenou pro sazbu knižního vydání. Mezi rukopisným zněním a prvním knižním vydáním došlo dále u některých básní sbírky k úpravám, které nemáme v pramenech zachyceny. Z jejich povahy však alespoň u některých usuzujeme na autorský původ. Knižní vydání považujeme tedy za tzv. text poslední ruky, jenž také volíme za text výchozí.

Na sporných místech přihlížíme k rukopisu a opravujeme taková místa podle jeho znění. Přihlížíme také ke znění časopiseckých otisků a naše řešení dále konfrontujeme s předcházejícím kritickým vydáním sbírky ve Spisech Richarda Weinera (1997).

Na základě srovnání s rukopisem a případně časopiseckým zněním opravujeme v následujících případech strofické členění:

U básně Qui vive? rozdělujeme 22. verš na 22. a 23. V básni Barbarské potpourri pod čakanem oddělujeme předposlední strofu II. části za 42. veršem. V básni Modlitba nerespektujeme rozdělení závěrečné strofy a uvádíme ji jako sedmiverší. V básni Doma dělíme dvanáctiveršovou strofu na osmiveršovou a čtyřverší začínající 61. veršem.

S přihlédnutím k rukopisnému znění opravujeme následující místa v textu:

...jsem toho dne, jenž sám a úsměvný m. ...jsem toho dne, jenž sám a usměvný (Zřícení dne, v. 43.)

...hučí tvojí tmou, m. ...hučí tvojí tmou. (Barbarské potpourri pod čakanem, v. 100.)

...touhy znova m. ...touhy znovu (Barbarské potpourri pod čakanem, v. 146.)

Léčkou je nedosažitelný květ, m. Lečkou je nedosažitelný květ, (Barbarské potpourri pod čakanem, v. 121.)

...krajkovím oblak lemované m. ...krajkovím oklak lemované (Země, v. 37.)

...skloubeny kosti m. zhloubeny kosti (Doma, v. 3.)

...polední vzkypění a nocí modrý klid m. ...polední vzkypěni a nocí modrý klid (Ulice, v. 39.)

Tam všude šťastni jdou, již vědí, kam je jíti. m. Tam všude šťastni jdouc již vědí, kam je jíti. (Ulice v. 44.)

...na líci, úsměvné k radosti dětí, čtu bolest, jež nezná míry, m. ...na líci, úsměvnou k radosti dětí, čtu bolest, jež nezná míry, (Země, v. 45.)

Volba způsobu edičního zpracování Weinerovy sbírky Rozcestí zohledňuje na straně jedné dosavadní vydavatelské postupy při vydávání Weinerových textů (analyzovali jsme ediční zásady všech dodnes vydaných knižních výborů, reedic a souborů), současně jsme při hledání naší ediční koncepce přihlédli ke kritice Josefa Hrdličky Vydávání Richarda Weinera (Souvislosti 8, 1997, č. 2, s. 220–232) a reakci Miroslava Červenky Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi (Česká literatura 46, 1998, č. 4, s. 439–443, též in M. Červenka: Textologické studie, Praha, ÚČL AV 2009, s. 241–246).

Hrdlička upozorňuje na autorovo zvláštní zacházení s jazykem, jež je třeba respektovat a nesnažit se jej potřít příliš progresivními úpravami pravopisu. Hrdličkovo stanovisko v zásadě sdílíme. Tento postoj má však svá úskalí, která uvádí ve svém článku Červenka. Rezignujeme-li na úpravy zcela, bude text působit archaicky a sugerovat autorskou intenci i v místech, kde nebyla; ponechají-li se bez úprav pouze místa, kterým přisoudíme uměleckou záměrnost, a zbytek textu důsledně opravíme, vznikne kontaminované znění. Oba zmíněné způsoby zacházení s textem dílo podle Červenky nutně izolují a znemožní jeho srovnání s díly jinými.

S vědomím výše uvedeného volíme z našeho pohledu kompromisní řešení, jež se snaží mít v nejvyšším stupni na zřeteli autorskou intenci, zároveň odstraňujeme nefunkční zastaralost pravopisu.

Výchozí text podrobujeme jazykové úpravě, při níž se řídíme Pravidly českého pravopisu z roku 1993 s přihlédnutím k jejich Dodatku. V maximální míře respektujeme specifičnost autorova stylu a rovinu zvukové realizace.

Nejzřetelněji se naše úpravy projevují v oblasti pravopisu. Z grafických jevů, jež nemají žádný vliv na zvukovou vrstvu jazyka, důsledně odstraňujeme psaní apostrofu (např. čet, krad, nemůž, říc, vrýp, vzhléd, zřek m. čet’, krad’, nemůž’, říc’, vrýp’, vzhléd’, zřek’).

Normalizujeme psaní zdvojených hlásek (sutinách, sál m. ssutinách, ssál). Slovo spiati upravujeme dle pravopisné normy na podobu spjati, obětí na objetí.

U psaní velkých písmen se řídíme současnými Pravidly (Velkonoce m. velkonoce). Respektujeme kolísání bůh/Bůh. Velikost písmen po interpunkčních znaménkách ponecháváme bez úpravy s ohledem na intonační linii věty a individuální styl autora (např. …a měl jsi rád a nenaléhal a nenaléhal jsi: kéž vím! / I řeknu: To dobře vím.; Daleký obzor? – ó, dobré je útočiště:).

Při psaní spřežek opravujeme dnes již nenoremní tvary (např. dopředu, kamže, naplano, navzdory, shůry m. do předu, kam že, na plano, na vzdory, s hůry). Jsou-li původní nespřažené tvary povoleny, ponecháváme je.

Interpunkci chápeme jako svébytnou složku autorova básnického jazyka, doplňujeme ji pouze na místech syntakticky nutných, vedlejší věty oddělujeme čárkami. Nezasahujeme tam, kde je více možných řešení nebo kdy by mohlo dojít ke změně významu. Čárky ponecháváme před slučovacími spojkami a nedoplňujeme je u odporovacího poměru. Čárky nerušíme. Kolísání v oddělování vokativů, apozicí a interjekce ó nesjednocujeme.

Hláskovou kvalitu upravujeme podle současné normy u cizích slov (askeze, delikvent m. askese, delinkvent). Mezi dubletními tvary volíme ty, které jsou charakterizovány jako „stylově neutrální“ či „základní“. Původní psaní zachováváme výjimečně v případě slova boulevardy s ohledem na autorův vztah k francouzskému prostředí.

Ponecháváme zakončení na -t u feminin (pamět, obět, pout).

Ponecháváme psaní předložky s a se v genitivu (např. se všech stran, s nich, s obuvi, s půdy, s rozcestí). Upravujeme však psaní předpony s (např. nezhasíš, zestaral, zpíjím, zřícení m. neshasíš, sestaral, spíjím, sřícení).

Kolísání kvality nesjednocujeme.

Kvantitu hlásek upravujeme podle současné normy pouze u cizích slov (fúrií m. furií). Dlouhou samohlásku ponecháváme např. ve slovech putímská, šírém, šíroširé, vypráhlých a krátkou např. ve slovech pakami, stihá, zapijím. Kolísání kvantity nesjednocujeme.

Tvaroslovnou a syntaktickou podobu textu důsledně zachováváme.

*

Závěrem je naší milou povinností poděkovat všem, kteří pomohli s realizací přítomné edice. Naše díky patří Tereze Řádkové, Zině Trochové, Josefu Hrdličkovi, Borisu Lehečkovi, Honzovi Petruželovi.

XRůznočtení
N Sřícení dne. Č, R
N Sřícení dne A

 
001 Buďte mu dobře rovny! Spěšte jej podepříti, Č
 
001 Buďte mu rovny silou, paže mé! Podepříti R, A
 
002 paže mé! Den se mi řítí Č
 
002 pospěšte den, jenž se řítí, R, A
 
003 a není ještě docela můj. Č
 
003 aniž jsem dobře žil. R, A
 
004 Do hojnosti vcházím a nevím již, Č, R, A
 
005 čím jsem se zasloužil o ni, Č
 
005 čím jsem se zasloužil o ni. R, A
 
006 rychlá radost zvoní Č
 
006 Rychlá radost zvoní R, A
 
007 a, že jsem dobrý člověk, mi říká – Č
 
007 a že jsem dobrý člověk mi říká, R, A
 
008 leč neznám proč a zač. Č
 
008 ale nevím proč. R, A
 
009 Rozume, stač Č
 
010 vymyslit podpěry pevné a jimi, Č
 
010 Vymýšlím podpěry pevné a jimi, R, A
 
011 umíněnou vůlí myšlenými, Č, R, A
 
012 zatknout jej nehybně zde, Č
 
012 chtěl bych jej vzepříti zde R, A
 
013 abych se mu smál, že poznám jej docela vroucně, Č
 
013 a smáti se mu, že poznám jej docela vroucně, R, A
 
014 jenž, nijak mne nedbaje, jde, Č
 
014 an, nijak mě nedbaje, jde, R, A
 
015 kam nerozumím. – Č
 
015 kam nerozumím. – – R, A
 
016 Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním, Č
 
016 Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním R, A
 
017 též toho, jak vlaky jedou mimo, Č
 
017 a toho, jak vlaky jedou mimo, R, A
 
018 tak vlastnictví kraje Č
 
018 vlastnictví kraje R, A
 
019 a jeho hybná část – Č, R, A
 
020 a jak si hraje Č, R, A
 
021 výhybkářovo dítě se zámkem závory, Č, R, A
 
022 vidím se v kruhu černého, těžkého kouře Č
 
022 vidím se v kruhu černého těžkého kouře R, A
 
023 z továren na obvodu Č, R, A
 
024 a vodu, Č, R, A
 
025 která docela čistá teče k městu, Č
 
025 jak docela čistá teče k městu, R, A
 
026 a na jejíž meandry patřím Č, R, A
 
027 docela klidný Č, R, A
 
028 a nečinný příliš, ač vím, že nezaslouženým darem Č, R, A
 
029 jsem pojednou tolikrát znásoben – – Č
 
029 jsem tolikrát do štěstí znásoben – – R, A
 
030 Ó, byl to den Č, R, A
 
031 neopatrně štědrý, neopatrně vlídný – Č
 
031 neopatrně štědrý, neopatrně vlídný R, A
 
032 a nyní se řítí, a je to jak pláč, Č, R, A
 
033 že jsem bohat a že nevím proč a zač. – Č, R, A
 
034 Vzpomínám, že jsem jím šel lehýnce, s písničkou na rtech, Č, R, A
 
035 vábil a myslil na to, co dávno již nebyl on, Č, R, A
 
036 zopakoval si vyjížďky staré a omšený kratochvilný hon, Č
 
036 zopakoval vyjížďky staré a omšený, kratochvilný hon, R, A
 
037 těšil se z prací dávno docela dokonaných, Č, R, A
 
038 jež daly, co dáti měly. Č
 
038 jež daly už vše, co měly. R, A
 
039 A na nich Č, R, A
 
040 a na dávno zasloužených štěstích a na láskách přemilovaných Č
 
040 a na štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovaných R, A
 
041 jsem žil ten den. – Č, R, A
 
042 A teď je pravda: jsem ho nehoden. – Č
 
042 A nyní těžce vím, že nehoden R, A
 
043 Těsnil a budoval okruh svůj, úsměvný sám, Č
 
043 jsem toho dne, jenž sám a úsměvný R
 
043 jsem toho dne, jenž sám a usměvný A
 
044 a své místo, Č
 
044 svůj okruh budoval a těsnil a své místo, R
 
044 svůj okruh budoval a těsnil, a své místo, A
 
045 které v toku dnů zůstane jednou navždy, Č
 
045 jež v toku dnů zůstane navždy jedno, R, A
 
046 si ohradil velikým kruhem – Č
 
046 ohradil velikým kruhem – R, A
 
047 a bylo to zajisté jak zatknutý kotouč slunce. Č, R, A
 
048 Rozdával vlakům a stodolám Č, R, A
 
049 a byl jim jak obranným a velice veselým druhem, Č
 
049 a byl jim obranným, dobrým a veselým druhem, R, A
 
050 sepial, co se dálo, pohybem svobodným v svaz – Č
 
050 sepial, co se dálo, svobodným pohybem v svaz – R, A
 
051 tak dobré a krásné bylo na pohled – Č, R, A
 
052 síly činné a živé seřadil v sraz, Č
 
052 seřadil síly činné a živé R, A
 
053 k jednomu cíli jej zřídil. Č
 
053 a k jednomu cíli je řídil. R, A
 
054 Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved’, Č, R, A
 
055 a oni měli vděčné jasno v očích. – Č, R, A
 
056 Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá, Č
 
056 Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá R, A
 
057 ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně shltat se dá, Č
 
057 ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá R
 
057 ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá, A
 
058 co žije rádo, Č
 
058 co žije rádo R, A
 
059 a všechno, co vyhraněný užitek nese, Č, R, A
 
060 jímž úsměv se honosí. – Č
 
060 jímž úsměv se honosí. R, A
 
061 Ač o nikoho nedbal. Č
 
061 – Ač o nikoho nedbal. – R, A
 
062 Byl družným, že byl, Č
 
062 Byl družným, proto že tady byl, R, A
 
063 a každý se ho dotek’ jak žhavé věci, Č
 
063 a každý se dotek’ jak žhavé věci, R
 
063 a každý se ho dotek’ jakby žhavé věci, A
 
064 a pohlazením lásky to bylo. Č, R, A
 
065 Tolik věcí se dálo, můj bože, Č, R, A
 
066 hody byly laciné, a královské hody, ne chudé. Č, R, A
 
067 Kdybych se byl díval, Č, R, A
 
068 všechno zřetelné tajemství byl bych zřel: Č, R, A
 
069 kterým směrem se točí kola mlýnů, Č
 
069 jakým směrem se točí kola mlýnů, R, A
 
070 kde řeka má nejživější proud, Č, R, A
 
071 který z ptáků nejvýše vylétne nad dolinu, Č, R, A
 
072 jak třeba železo kout’ Č, R
 
072 jak třeba železo kout, A
 
073 a nejkrásnější dívka která. Č, R, A
 
074 Byl bych to viděl v barvách. Č, R, A
 
075 A slyšel: Č, R, A
 
076 pleskot karet v krčmách Č, R, A
 
077 (je to, jako když dobře chutná), Č
 
077 (je to jako když dobře chutná), R, A
 
078 klouzání loděk po rybníce Č, R, A
 
079 (a na loďkách smích a zpěv), Č
 
079 a na loďkách smích a zpěv, R, A
 
080 skřípot kol v písku Č, R, A
 
081 a drkotání trakařů, Č, R, A
 
082 snad také zazvonění zručné kosy, Č, R, A
 
083 ale jistě též sypání klasů, Č, R, A
 
084 jak hoši bijí půdu, utíkajíce bosi, Č, R, A
 
085 drnčení kytar Č, R, A
 
086 a zpěv ptačí – to v pravdě. Č, R, A
 
087 A cítil: Č, R, A
 
088 nějakou veselou směs rozpustilých pachů, Č, R, A
 
089 zbrunátnělých volností dosaženou na ráz, Č
 
089 brunátných volností dosaženou naráz, R, A
 
090 a jimž vládne pach denního světla. – Č, R, A
 
091 A to byl pomník dne, Č
 
091 Hle, pomník dne, R, A
 
092 jenž večer zemře. A stavěl jej Č
 
092 jehož život tak krátký – R, A
 
093 tak poctivě jak pro věky věků. Č
 
093 a tak jej poctivě stavěl R, A
 
094 jakby na věky věků. R, A
 
095 Ó bože můj dobrý, vždyť to byl obsah dne, Č
 
095 Ó dobrý bože, vždyť to byl obsah dne, R, A
 
096 on sám, Č, R, A
 
097 já to nyní vím, Č
 
097 to nyní vím, když se kácí, R, A
 
098 nyní, kdy se kácí, Č
 
099 já, přemísťovač radostí, to vím, Č
 
099 já, přemísťovač radostí to vím, R
 
099 já přemísťovač radostí to vím, A
 
100 já, slepý a hluchý, Č, R, A
 
101 nevděčný chromec, Č, R, A
 
102 jenž pozpátku žil! Č, R, A
 
103 A kdo mi zde zaručí zítra? Č
 
103 Kdo zorá dnešek, by zítřek vzrostl R, A
 
104 Kdo vzepře a podklene tento den, Č
 
104 též dobrý a zdárný? R, A
 
105 na němž by vyrostlo? Č
 
106 Vy – Č
 
107 budete mu dobře rovny? Spěšte již podepříti, Č
 
107 Zda jste mu silou rovny, zda stačíte podepřít R, A
 
108 paže mé (ještě silné?) – Č
 
109 den, jenž se řítí. Č
 
109 den, jenž se zneuznán řítí? R, A
XVerze
Sřícení dne.Sřícení dneSřícení dne. I.Zřícení dne
001
Buďte mu dobře rovny! Spěšte jej podepříti,Buďte mu rovny silou, paže mé! Podepříti
002
paže mé! Den se mi řítípospěšte den, jenž se řítí,
003
a není ještě docela můj.aniž jsem dobře žil.
004
Do hojnosti vcházím a nevím již,
005
čím jsem se zasloužil o ni,čím jsem se zasloužil o ni.
006
rychlá radost zvoníRychlá radost zvoníRychlá radost zvoní,
007
a, že jsem dobrý člověk, mi říká –a že jsem dobrý člověk mi říká,a že jsem dobrý člověk, mi říká,
008
leč neznám proč a zač.ale nevím proč.
009
Rozume, stač
010
vymyslit podpěry pevné a jimi,Vymýšlím podpěry pevné a jimi,
011
umíněnou vůlí myšlenými,
012
zatknout jej nehybně zde,chtěl bych jej vzepříti zde
013
a abych se mu smál, že poznám jej docela vroucně,a smáti se mu, že poznám jej docela vroucně,
014
jenž, nijak mne nedbaje, jde,an, nijak mě nedbaje, jde,
015
kam nerozumím. –kam nerozumím. – –
016
Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním,Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním
017
též toho, jak vlaky jedou mimo,a toho, jak vlaky jedou mimo,
018
tak vlastnictví krajevlastnictví kraje
019
a jeho hybná část –
020
a jak si hraje
021
výhybkářovo dítě se zámkem závory,
022
vidím se v kruhu černého, těžkého kouřevidím se v kruhu černého těžkého kouře
023
z továren na obvodu
024
a vodu,
025
která docela čistá teče k městu,jak docela čistá teče k městu,
026
a na jejíž meandry patřím
027
docela klidný
028
a nečinný příliš, ač vím, že nezaslouženým darem
029
jsem pojednou tolikrát znásoben – –jsem tolikrát do štěstí znásoben – –
030
Ó, byl to den
031
neopatrně štědrý, neopatrně vlídný –neopatrně štědrý, neopatrně vlídný
032
a nyní se řítí, a je to jak pláč,
033
že jsem bohat a že nevím proč a zač. –
034
Vzpomínám, že jsem jím šel lehýnce, s písničkou na rtech,
035
vábil a myslil na to, co dávno již nebyl on,
036
zopakoval si vyjížďky staré a omšený kratochvilný hon,zopakoval vyjížďky staré a omšený, kratochvilný hon,
037
těšil se z prací dávno docela dokonaných,
038
jež daly, co dáti měly.jež daly už vše, co měly.
039
A na nich
040
a na dávno zasloužených štěstích a na láskách přemilovanýcha na štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovanýchna štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovaných
041
jsem žil ten den.jsem žil ten den. –
042
A teď je pravda: jsem ho nehoden. –A nyní těžce vím, že nehoden
043
Těsnil a budoval okruh svůj, úsměvný sám,jsem toho dne, jenž sám a usměvnýjsem toho dne, jenž sám a úsměvný
044
a své místo,svůj okruh budoval a těsnil, a své místo,svůj okruh budoval a těsnil a své místo,
045
které v toku dnů zůstane jednou navždy,jež v toku dnů zůstane navždy jedno,
046
si ohradil velikým kruhem –ohradil velikým kruhem –
047
a bylo to zajisté jak zatknutý kotouč slunce.
048
Rozdával vlakům a stodolám
049
a byl jim jak obranným a velice veselým druhem,a byl jim obranným, dobrým a veselým druhem,
050
sepial, co se dálo, pohybem svobodným v svaz –sepial, co se dálo, svobodným pohybem v svaz –sepjal, co se dálo, svobodným pohybem v svaz –
051
tak dobré a krásné bylo na pohled –
052
síly činné a živé seřadil v sraz,seřadil síly činné a živé
053
k jednomu cíli jej zřídil.a k jednomu cíli je řídil.
054
Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved’,Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved,
055
a oni měli vděčné jasno v očích. –
056
Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá,Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá
057
ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně shltat se dá,ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá,ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá
058
co žije rádo,co žije rádo
059
a všechno, co vyhraněný užitek nese,
060
jímž úsměv se honosí. –jímž úsměv se honosí.
061
Ač o nikoho nedbal.– Ač o nikoho nedbal. –
062
Byl družným, že byl,Byl družným, proto že tady byl,Byl družným, protože tady byl,
063
a každý se ho dotek’ jak žhavé věci,a každý se ho dotek’ jakby žhavé věci,a každý se dotek’ jak žhavé věci,a každý se ho dotek jakby žhavé věci,
064
a pohlazením lásky to bylo.
065
Tolik věcí se dálo, můj bože,
066
hody byly laciné, a královské hody, ne chudé.
067
Kdybych se byl díval,
068
všechno zřetelné tajemství byl bych zřel:
069
kterým směrem se točí kola mlýnů,jakým směrem se točí kola mlýnů,
070
kde řeka má nejživější proud,
071
který z ptáků nejvýše vylétne nad dolinu,
072
jak třeba železo kout’jak třeba železo kout,
073
a nejkrásnější dívka která.
074
Byl bych to viděl v barvách.
075
A slyšel:
076
pleskot karet v krčmách
077
(je to, jako když dobře chutná),(je to jako když dobře chutná),
078
klouzání loděk po rybníce
079
(a na loďkách smích a zpěv),a na loďkách smích a zpěv,
080
skřípot kol v písku
081
a drkotání trakařů,
082
snad také zazvonění zručné kosy,
083
ale jistě též sypání klasů,
084
jak hoši bijí půdu, utíkajíce bosi,
085
drnčení kytar
086
a zpěv ptačí – to v pravdě.a zpěv ptačí – to vpravdě.
087
A cítil:
088
nějakou veselou směs rozpustilých pachů,
089
zbrunátnělých volností dosaženou na ráz,brunátných volností dosaženou naráz,
090
a jimž vládne pach denního světla. –
091
A to byl pomník dne,Hle, pomník dne,
092
jenž večer zemře. A stavěl jejjehož život tak krátký –
093
tak poctivě jak pro věky věků.a tak jej poctivě stavěl
095
Ó bože můj dobrý, vždyť to byl obsah dne,Ó dobrý bože, vždyť to byl obsah dne,
096
on sám,
097
já to nyní vím,to nyní vím, když se kácí,
098
nyní, kdy se kácí,
099
já, přemísťovač radostí, to vím,já přemísťovač radostí to vím,já, přemísťovač radostí to vím,
100
já, slepý a hluchý,
101
nevděčný chromec,
102
jenž pozpátku žil!
103
A kdo mi zde zaručí zítra?Kdo zorá dnešek, by zítřek vzrostl
104
Kdo vzepře a podklene tento den,též dobrý a zdárný?
105
na němž by vyrostlo?
106
Vy –
107
budete mu dobře rovny? Spěšte již podepříti,Zda jste mu silou rovny, zda stačíte podepříti
108
paže mé (ještě silné?) –
109
den, jenž se řítí.

den, jenž se zneuznán řítí?

XVerze
Sřícení dne.Sřícení dneSřícení dne. I.Zřícení dne
001
Buďte mu dobře rovny! Spěšte jej podepříti,Buďte mu rovny silou, paže mé! Podepříti
002
paže mé! Den se mi řítípospěšte den, jenž se řítí,
003
a není ještě docela můj.aniž jsem dobře žil.
004
Do hojnosti vcházím a nevím již,
005
čím jsem se zasloužil o ni,čím jsem se zasloužil o ni.
006
rychlá radost zvoníRychlá radost zvoníRychlá radost zvoní,
007
a, že jsem dobrý člověk, mi říká –a že jsem dobrý člověk mi říká,a že jsem dobrý člověk, mi říká,
008
leč neznám proč a zač.ale nevím proč.
009
Rozume, stač
010
vymyslit podpěry pevné a jimi,Vymýšlím podpěry pevné a jimi,
011
umíněnou vůlí myšlenými,
012
zatknout jej nehybně zde,chtěl bych jej vzepříti zde
013
a abych se mu smál, že poznám jej docela vroucně,a smáti se mu, že poznám jej docela vroucně,
014
jenž, nijak mne nedbaje, jde,an, nijak mě nedbaje, jde,
015
kam nerozumím. –kam nerozumím. – –
016
Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním,Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním
017
též toho, jak vlaky jedou mimo,a toho, jak vlaky jedou mimo,
018
tak vlastnictví krajevlastnictví kraje
019
a jeho hybná část –
020
a jak si hraje
021
výhybkářovo dítě se zámkem závory,
022
vidím se v kruhu černého, těžkého kouřevidím se v kruhu černého těžkého kouře
023
z továren na obvodu
024
a vodu,
025
která docela čistá teče k městu,jak docela čistá teče k městu,
026
a na jejíž meandry patřím
027
docela klidný
028
a nečinný příliš, ač vím, že nezaslouženým darem
029
jsem pojednou tolikrát znásoben – –jsem tolikrát do štěstí znásoben – –
030
Ó, byl to den
031
neopatrně štědrý, neopatrně vlídný –neopatrně štědrý, neopatrně vlídný
032
a nyní se řítí, a je to jak pláč,
033
že jsem bohat a že nevím proč a zač. –
034
Vzpomínám, že jsem jím šel lehýnce, s písničkou na rtech,
035
vábil a myslil na to, co dávno již nebyl on,
036
zopakoval si vyjížďky staré a omšený kratochvilný hon,zopakoval vyjížďky staré a omšený, kratochvilný hon,
037
těšil se z prací dávno docela dokonaných,
038
jež daly, co dáti měly.jež daly už vše, co měly.
039
A na nich
040
a na dávno zasloužených štěstích a na láskách přemilovanýcha na štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovanýchna štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovaných
041
jsem žil ten den.jsem žil ten den. –
042
A teď je pravda: jsem ho nehoden. –A nyní těžce vím, že nehoden
043
Těsnil a budoval okruh svůj, úsměvný sám,jsem toho dne, jenž sám a usměvnýjsem toho dne, jenž sám a úsměvný
044
a své místo,svůj okruh budoval a těsnil, a své místo,svůj okruh budoval a těsnil a své místo,
045
které v toku dnů zůstane jednou navždy,jež v toku dnů zůstane navždy jedno,
046
si ohradil velikým kruhem –ohradil velikým kruhem –
047
a bylo to zajisté jak zatknutý kotouč slunce.
048
Rozdával vlakům a stodolám
049
a byl jim jak obranným a velice veselým druhem,a byl jim obranným, dobrým a veselým druhem,
050
sepial, co se dálo, pohybem svobodným v svaz –sepial, co se dálo, svobodným pohybem v svaz –sepjal, co se dálo, svobodným pohybem v svaz –
051
tak dobré a krásné bylo na pohled –
052
síly činné a živé seřadil v sraz,seřadil síly činné a živé
053
k jednomu cíli jej zřídil.a k jednomu cíli je řídil.
054
Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved’,Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved,
055
a oni měli vděčné jasno v očích. –
056
Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá,Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá
057
ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně shltat se dá,ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá,ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá
058
co žije rádo,co žije rádo
059
a všechno, co vyhraněný užitek nese,
060
jímž úsměv se honosí. –jímž úsměv se honosí.
061
Ač o nikoho nedbal.– Ač o nikoho nedbal. –
062
Byl družným, že byl,Byl družným, proto že tady byl,Byl družným, protože tady byl,
063
a každý se ho dotek’ jak žhavé věci,a každý se ho dotek’ jakby žhavé věci,a každý se dotek’ jak žhavé věci,a každý se ho dotek jakby žhavé věci,
064
a pohlazením lásky to bylo.
065
Tolik věcí se dálo, můj bože,
066
hody byly laciné, a královské hody, ne chudé.
067
Kdybych se byl díval,
068
všechno zřetelné tajemství byl bych zřel:
069
kterým směrem se točí kola mlýnů,jakým směrem se točí kola mlýnů,
070
kde řeka má nejživější proud,
071
který z ptáků nejvýše vylétne nad dolinu,
072
jak třeba železo kout’jak třeba železo kout,
073
a nejkrásnější dívka která.
074
Byl bych to viděl v barvách.
075
A slyšel:
076
pleskot karet v krčmách
077
(je to, jako když dobře chutná),(je to jako když dobře chutná),
078
klouzání loděk po rybníce
079
(a na loďkách smích a zpěv),a na loďkách smích a zpěv,
080
skřípot kol v písku
081
a drkotání trakařů,
082
snad také zazvonění zručné kosy,
083
ale jistě též sypání klasů,
084
jak hoši bijí půdu, utíkajíce bosi,
085
drnčení kytar
086
a zpěv ptačí – to v pravdě.a zpěv ptačí – to vpravdě.
087
A cítil:
088
nějakou veselou směs rozpustilých pachů,
089
zbrunátnělých volností dosaženou na ráz,brunátných volností dosaženou naráz,
090
a jimž vládne pach denního světla. –
091
A to byl pomník dne,Hle, pomník dne,
092
jenž večer zemře. A stavěl jejjehož život tak krátký –
093
tak poctivě jak pro věky věků.a tak jej poctivě stavěl
095
Ó bože můj dobrý, vždyť to byl obsah dne,Ó dobrý bože, vždyť to byl obsah dne,
096
on sám,
097
já to nyní vím,to nyní vím, když se kácí,
098
nyní, kdy se kácí,
099
já, přemísťovač radostí, to vím,já přemísťovač radostí to vím,já, přemísťovač radostí to vím,
100
já, slepý a hluchý,
101
nevděčný chromec,
102
jenž pozpátku žil!
103
A kdo mi zde zaručí zítra?Kdo zorá dnešek, by zítřek vzrostl
104
Kdo vzepře a podklene tento den,též dobrý a zdárný?
105
na němž by vyrostlo?
106
Vy –
107
budete mu dobře rovny? Spěšte již podepříti,Zda jste mu silou rovny, zda stačíte podepříti
108
paže mé (ještě silné?) –
109
den, jenž se řítí.

den, jenž se zneuznán řítí?

XVerze
Sřícení dne.Sřícení dneSřícení dne. I.Zřícení dne
001
Buďte mu dobře rovny! Spěšte jej podepříti,Buďte mu rovny silou, paže mé! Podepříti
002
paže mé! Den se mi řítípospěšte den, jenž se řítí,
003
a není ještě docela můj.aniž jsem dobře žil.
004
Do hojnosti vcházím a nevím již,
005
čím jsem se zasloužil o ni,čím jsem se zasloužil o ni.
006
rychlá radost zvoníRychlá radost zvoníRychlá radost zvoní,
007
a, že jsem dobrý člověk, mi říká –a že jsem dobrý člověk mi říká,a že jsem dobrý člověk, mi říká,
008
leč neznám proč a zač.ale nevím proč.
009
Rozume, stač
010
vymyslit podpěry pevné a jimi,Vymýšlím podpěry pevné a jimi,
011
umíněnou vůlí myšlenými,
012
zatknout jej nehybně zde,chtěl bych jej vzepříti zde
013
a abych se mu smál, že poznám jej docela vroucně,a smáti se mu, že poznám jej docela vroucně,
014
jenž, nijak mne nedbaje, jde,an, nijak mě nedbaje, jde,
015
kam nerozumím. –kam nerozumím. – –
016
Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním,Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním
017
též toho, jak vlaky jedou mimo,a toho, jak vlaky jedou mimo,
018
tak vlastnictví krajevlastnictví kraje
019
a jeho hybná část –
020
a jak si hraje
021
výhybkářovo dítě se zámkem závory,
022
vidím se v kruhu černého, těžkého kouřevidím se v kruhu černého těžkého kouře
023
z továren na obvodu
024
a vodu,
025
která docela čistá teče k městu,jak docela čistá teče k městu,
026
a na jejíž meandry patřím
027
docela klidný
028
a nečinný příliš, ač vím, že nezaslouženým darem
029
jsem pojednou tolikrát znásoben – –jsem tolikrát do štěstí znásoben – –
030
Ó, byl to den
031
neopatrně štědrý, neopatrně vlídný –neopatrně štědrý, neopatrně vlídný
032
a nyní se řítí, a je to jak pláč,
033
že jsem bohat a že nevím proč a zač. –
034
Vzpomínám, že jsem jím šel lehýnce, s písničkou na rtech,
035
vábil a myslil na to, co dávno již nebyl on,
036
zopakoval si vyjížďky staré a omšený kratochvilný hon,zopakoval vyjížďky staré a omšený, kratochvilný hon,
037
těšil se z prací dávno docela dokonaných,
038
jež daly, co dáti měly.jež daly už vše, co měly.
039
A na nich
040
a na dávno zasloužených štěstích a na láskách přemilovanýcha na štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovanýchna štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovaných
041
jsem žil ten den.jsem žil ten den. –
042
A teď je pravda: jsem ho nehoden. –A nyní těžce vím, že nehoden
043
Těsnil a budoval okruh svůj, úsměvný sám,jsem toho dne, jenž sám a usměvnýjsem toho dne, jenž sám a úsměvný
044
a své místo,svůj okruh budoval a těsnil, a své místo,svůj okruh budoval a těsnil a své místo,
045
které v toku dnů zůstane jednou navždy,jež v toku dnů zůstane navždy jedno,
046
si ohradil velikým kruhem –ohradil velikým kruhem –
047
a bylo to zajisté jak zatknutý kotouč slunce.
048
Rozdával vlakům a stodolám
049
a byl jim jak obranným a velice veselým druhem,a byl jim obranným, dobrým a veselým druhem,
050
sepial, co se dálo, pohybem svobodným v svaz –sepial, co se dálo, svobodným pohybem v svaz –sepjal, co se dálo, svobodným pohybem v svaz –
051
tak dobré a krásné bylo na pohled –
052
síly činné a živé seřadil v sraz,seřadil síly činné a živé
053
k jednomu cíli jej zřídil.a k jednomu cíli je řídil.
054
Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved’,Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved,
055
a oni měli vděčné jasno v očích. –
056
Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá,Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá
057
ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně shltat se dá,ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá,ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá
058
co žije rádo,co žije rádo
059
a všechno, co vyhraněný užitek nese,
060
jímž úsměv se honosí. –jímž úsměv se honosí.
061
Ač o nikoho nedbal.– Ač o nikoho nedbal. –
062
Byl družným, že byl,Byl družným, proto že tady byl,Byl družným, protože tady byl,
063
a každý se ho dotek’ jak žhavé věci,a každý se ho dotek’ jakby žhavé věci,a každý se dotek’ jak žhavé věci,a každý se ho dotek jakby žhavé věci,
064
a pohlazením lásky to bylo.
065
Tolik věcí se dálo, můj bože,
066
hody byly laciné, a královské hody, ne chudé.
067
Kdybych se byl díval,
068
všechno zřetelné tajemství byl bych zřel:
069
kterým směrem se točí kola mlýnů,jakým směrem se točí kola mlýnů,
070
kde řeka má nejživější proud,
071
který z ptáků nejvýše vylétne nad dolinu,
072
jak třeba železo kout’jak třeba železo kout,
073
a nejkrásnější dívka která.
074
Byl bych to viděl v barvách.
075
A slyšel:
076
pleskot karet v krčmách
077
(je to, jako když dobře chutná),(je to jako když dobře chutná),
078
klouzání loděk po rybníce
079
(a na loďkách smích a zpěv),a na loďkách smích a zpěv,
080
skřípot kol v písku
081
a drkotání trakařů,
082
snad také zazvonění zručné kosy,
083
ale jistě též sypání klasů,
084
jak hoši bijí půdu, utíkajíce bosi,
085
drnčení kytar
086
a zpěv ptačí – to v pravdě.a zpěv ptačí – to vpravdě.
087
A cítil:
088
nějakou veselou směs rozpustilých pachů,
089
zbrunátnělých volností dosaženou na ráz,brunátných volností dosaženou naráz,
090
a jimž vládne pach denního světla. –
091
A to byl pomník dne,Hle, pomník dne,
092
jenž večer zemře. A stavěl jejjehož život tak krátký –
093
tak poctivě jak pro věky věků.a tak jej poctivě stavěl
095
Ó bože můj dobrý, vždyť to byl obsah dne,Ó dobrý bože, vždyť to byl obsah dne,
096
on sám,
097
já to nyní vím,to nyní vím, když se kácí,
098
nyní, kdy se kácí,
099
já, přemísťovač radostí, to vím,já přemísťovač radostí to vím,já, přemísťovač radostí to vím,
100
já, slepý a hluchý,
101
nevděčný chromec,
102
jenž pozpátku žil!
103
A kdo mi zde zaručí zítra?Kdo zorá dnešek, by zítřek vzrostl
104
Kdo vzepře a podklene tento den,též dobrý a zdárný?
105
na němž by vyrostlo?
106
Vy –
107
budete mu dobře rovny? Spěšte již podepříti,Zda jste mu silou rovny, zda stačíte podepříti
108
paže mé (ještě silné?) –
109
den, jenž se řítí.

den, jenž se zneuznán řítí?

XVerze
Sřícení dne.Sřícení dneSřícení dne. I.Zřícení dne
001
Buďte mu dobře rovny! Spěšte jej podepříti,Buďte mu rovny silou, paže mé! Podepříti
002
paže mé! Den se mi řítípospěšte den, jenž se řítí,
003
a není ještě docela můj.aniž jsem dobře žil.
004
Do hojnosti vcházím a nevím již,
005
čím jsem se zasloužil o ni,čím jsem se zasloužil o ni.
006
rychlá radost zvoníRychlá radost zvoníRychlá radost zvoní,
007
a, že jsem dobrý člověk, mi říká –a že jsem dobrý člověk mi říká,a že jsem dobrý člověk, mi říká,
008
leč neznám proč a zač.ale nevím proč.
009
Rozume, stač
010
vymyslit podpěry pevné a jimi,Vymýšlím podpěry pevné a jimi,
011
umíněnou vůlí myšlenými,
012
zatknout jej nehybně zde,chtěl bych jej vzepříti zde
013
a abych se mu smál, že poznám jej docela vroucně,a smáti se mu, že poznám jej docela vroucně,
014
jenž, nijak mne nedbaje, jde,an, nijak mě nedbaje, jde,
015
kam nerozumím. –kam nerozumím. – –
016
Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním,Vzpomínám velmocné louky, na níž se sluním
017
též toho, jak vlaky jedou mimo,a toho, jak vlaky jedou mimo,
018
tak vlastnictví krajevlastnictví kraje
019
a jeho hybná část –
020
a jak si hraje
021
výhybkářovo dítě se zámkem závory,
022
vidím se v kruhu černého, těžkého kouřevidím se v kruhu černého těžkého kouře
023
z továren na obvodu
024
a vodu,
025
která docela čistá teče k městu,jak docela čistá teče k městu,
026
a na jejíž meandry patřím
027
docela klidný
028
a nečinný příliš, ač vím, že nezaslouženým darem
029
jsem pojednou tolikrát znásoben – –jsem tolikrát do štěstí znásoben – –
030
Ó, byl to den
031
neopatrně štědrý, neopatrně vlídný –neopatrně štědrý, neopatrně vlídný
032
a nyní se řítí, a je to jak pláč,
033
že jsem bohat a že nevím proč a zač. –
034
Vzpomínám, že jsem jím šel lehýnce, s písničkou na rtech,
035
vábil a myslil na to, co dávno již nebyl on,
036
zopakoval si vyjížďky staré a omšený kratochvilný hon,zopakoval vyjížďky staré a omšený, kratochvilný hon,
037
těšil se z prací dávno docela dokonaných,
038
jež daly, co dáti měly.jež daly už vše, co měly.
039
A na nich
040
a na dávno zasloužených štěstích a na láskách přemilovanýcha na štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovanýchna štěstích dávno zasloužených a na láskách přemilovaných
041
jsem žil ten den.jsem žil ten den. –
042
A teď je pravda: jsem ho nehoden. –A nyní těžce vím, že nehoden
043
Těsnil a budoval okruh svůj, úsměvný sám,jsem toho dne, jenž sám a usměvnýjsem toho dne, jenž sám a úsměvný
044
a své místo,svůj okruh budoval a těsnil, a své místo,svůj okruh budoval a těsnil a své místo,
045
které v toku dnů zůstane jednou navždy,jež v toku dnů zůstane navždy jedno,
046
si ohradil velikým kruhem –ohradil velikým kruhem –
047
a bylo to zajisté jak zatknutý kotouč slunce.
048
Rozdával vlakům a stodolám
049
a byl jim jak obranným a velice veselým druhem,a byl jim obranným, dobrým a veselým druhem,
050
sepial, co se dálo, pohybem svobodným v svaz –sepial, co se dálo, svobodným pohybem v svaz –sepjal, co se dálo, svobodným pohybem v svaz –
051
tak dobré a krásné bylo na pohled –
052
síly činné a živé seřadil v sraz,seřadil síly činné a živé
053
k jednomu cíli jej zřídil.a k jednomu cíli je řídil.
054
Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved’,Kdo se oddělit chtěli, znovu je sved,
055
a oni měli vděčné jasno v očích. –
056
Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá,Byl jako klidné moře, jež plynutím věcí se dá
057
ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně shltat se dá,ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá,ale byl též jak hojnosti roh, jímž radostně zhltat se dá
058
co žije rádo,co žije rádo
059
a všechno, co vyhraněný užitek nese,
060
jímž úsměv se honosí. –jímž úsměv se honosí.
061
Ač o nikoho nedbal.– Ač o nikoho nedbal. –
062
Byl družným, že byl,Byl družným, proto že tady byl,Byl družným, protože tady byl,
063
a každý se ho dotek’ jak žhavé věci,a každý se ho dotek’ jakby žhavé věci,a každý se dotek’ jak žhavé věci,a každý se ho dotek jakby žhavé věci,
064
a pohlazením lásky to bylo.
065
Tolik věcí se dálo, můj bože,
066
hody byly laciné, a královské hody, ne chudé.
067
Kdybych se byl díval,
068
všechno zřetelné tajemství byl bych zřel:
069
kterým směrem se točí kola mlýnů,jakým směrem se točí kola mlýnů,
070
kde řeka má nejživější proud,
071
který z ptáků nejvýše vylétne nad dolinu,
072
jak třeba železo kout’jak třeba železo kout,
073
a nejkrásnější dívka která.
074
Byl bych to viděl v barvách.
075
A slyšel:
076
pleskot karet v krčmách
077
(je to, jako když dobře chutná),(je to jako když dobře chutná),
078
klouzání loděk po rybníce
079
(a na loďkách smích a zpěv),a na loďkách smích a zpěv,
080
skřípot kol v písku
081
a drkotání trakařů,
082
snad také zazvonění zručné kosy,
083
ale jistě též sypání klasů,
084
jak hoši bijí půdu, utíkajíce bosi,
085
drnčení kytar
086
a zpěv ptačí – to v pravdě.a zpěv ptačí – to vpravdě.
087
A cítil:
088
nějakou veselou směs rozpustilých pachů,
089
zbrunátnělých volností dosaženou na ráz,brunátných volností dosaženou naráz,
090
a jimž vládne pach denního světla. –
091
A to byl pomník dne,Hle, pomník dne,
092
jenž večer zemře. A stavěl jejjehož život tak krátký –
093
tak poctivě jak pro věky věků.a tak jej poctivě stavěl
095
Ó bože můj dobrý, vždyť to byl obsah dne,Ó dobrý bože, vždyť to byl obsah dne,
096
on sám,
097
já to nyní vím,to nyní vím, když se kácí,
098
nyní, kdy se kácí,
099
já, přemísťovač radostí, to vím,já přemísťovač radostí to vím,já, přemísťovač radostí to vím,
100
já, slepý a hluchý,
101
nevděčný chromec,
102
jenž pozpátku žil!
103
A kdo mi zde zaručí zítra?Kdo zorá dnešek, by zítřek vzrostl
104
Kdo vzepře a podklene tento den,též dobrý a zdárný?
105
na němž by vyrostlo?
106
Vy –
107
budete mu dobře rovny? Spěšte již podepříti,Zda jste mu silou rovny, zda stačíte podepříti
108
paže mé (ještě silné?) –
109
den, jenž se řítí.

den, jenž se zneuznán řítí?


Prohlížeč obrázkůX