Přítomná elektronická edice zpřístupňuje úplné znění všech verzí sbírky Richarda Weinera Rozcestí pořízených za autorova života. Kromě transkripce rukopisu zveřejňujeme též diplomatické přepisy všech námi zjištěných časopiseckých otisků a prvního knižního vydání (které je za autorova života zároveň vydáním jediným). Všechny textové prameny jsou současně doplněny obrazovou dokumentací.

Edice přináší též nové kritické vydání sbírky Rozcestí – výchozím textem edice je vydání z roku 1918 (Fr. Borový), přičemž bylo samozřejmě přihlédnuto ke všem dochovaným relevantním pramenům (vč. předchozí kritické edice Z. Trochové v rámci Spisů R. Weinera, Torst 1997). Text doprovází podrobná ediční poznámka.

Pro co nejkomplexnější obraz o životě díla přinášíme též shrnutí dobové recepce a vysvětlivkový aparát – komentujeme odkazy k uměleckým dílům, historickým událostem a reálným osobám, překladem opatřujeme všechny cizojazyčné výrazy a  citáty (ve francouzštině a němčině).

Edice kromě nového kriticky ověřeného znění nabízí čtenářům též možnost vlastního podrobného srovnání všech dochovaných pramenů a přibližuje tak v maximální možné míře genezi sbírky, k čemuž napomáhá i zveřejněné synoptické různočtení.

Na přípravě edice se podílel autorský kolektiv studentů semináře Textologie v digitálním věku ve spolupráci s pracovníky Institutu pro studium literatury.

 

 

Richard Weiner – Rozcestí. Verze – edice – komentáře
© Institut pro studium literatury, 2015

Autorský kolektiv:
Lucie Bartochová, Eliška Boumová, Magdaléna Denková, Jiří Flaišman, Zuzana Fučíková, Babeta Jílková, Michal Kosák, Petra Kuřeová, Kristýna Merthová, Jana Položijová, Pavlína Průšová, Tereza Pulcová, Tereza Sudzinová, Markéta Szyszkowiczová, Eva Vrabcová

Softwarové řešení s využitím nástroje Versioning Machine 4.0 ve spolupráci s Borisem Lehečkou, grafická úprava Honza Petružela.

 

Elektronická edice Richard Weiner – Rozcestí. Verze – edice – komentáře je hlavním výstupem dvousemestrálního semináře Textologie v digitálním věku, který proběhl v akademickém roce 2013/2014 v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Koncepci a výuku semináře zajistil Institut pro studium literatury v rámci projektu Inovace bakalářského studia v ÚČLK FF UK. Projekt byl realizován ve spolupráci IPSL s ÚČLK FF UK za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36236).