Správní rada IPSL

 

Jan Wiendl

Literární historik a editor. Od roku 2010 působí ve správní radě IPSL, od roku 2017 jako předseda. Ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, v letech 1997–2009 předseda Společnosti F. X. Šaldy, spoluzakladatel a redaktor časopisu Slovo a smysl. Knižně publikoval monografie Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny dvacátého století (2007) a Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století (2014), autorsky se spolupodílel na knihách Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 (2010) a Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934 (2014). Edičně připravil a jako autor se podílel na Hesláři české avantgardy / A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (2011, spolu s J. Vojvodíkem). Pro IPSL připravil Čtení o Karlu Teigovi (2015), s kolektivem spolupracovníků IPSL se podílel na vydávání Souboru díla F. X. Šaldy (Bibliografie díla F. X. Šaldy, 2017) a spolu s Josefem Vojvodíkem zpracovává monografii o Janu Zahradníčkovi.

 

Jiří Homoláč

Bohemista a lingvista, vysokoškolský pedagog. Působil v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Nyní vyučuje na soukromé vysoké škole Akcent college, s. r. o., pracuje rovněž v oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR a je členem hodnotícího panelu GA ČR pro lingvistiku a literární vědy. Od roku 2013 působí ve správní radě IPSL. Je mj. autorem knih Intertextovost a utváření smyslu v textu (1996), A ta černá kronika! (1998) a Internetové diskuse o cikánech a Romech (2009).

 

Jiří Brabec

Literární historik, kritik, lexikograf a editor. Působil na FF UK, od roku 2010 je členem správní rady IPSL. Signatář Charty 77. Knižně vydal: Antonín Sova (1953, spolu s J. Zikou), Poezie na předělu doby (1964), Šaldova vůle k integraci (2009), výbor ze studií, kritik a portrétů z let 1991–2008 Panství ideologie a moc literatury (2009). Je spoluautorem řady publikací (např. Dějiny české literatury 3 a 4 /1961, 1995/, Slovník českých spisovatelů (1978), Dějiny nové moderny (2010). K vydání připravil díla mj. L. Fikara, F. Halase, Z. Havlíčka, F. Hrubína, A. Sovy, K. Teiga, K. Šiktance, stojí v čele rozsáhlých edičních projektů, jakými jsou Spisy T. G. Masaryka a Dílo J. Seiferta.

 

Tomáš Glanc

Rusista a bohemista, literární teoretik, lexikograf a překladatel. Působil na FF UK, v letech 2000–2003 jako ředitel Ústavu slavistických a východoevropských studií. Od roku 2010 vyučuje na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na univerzitě v Basileji, od roku 2014 se podílí na výzkumném projektu curyšské univerzity o umělecké performanci ve východní Evropě. K vydání připravil a přeložil mj. texty K. Maleviče, R. Lachmannové, dvě antologie textů Tartuské školy a přednášky R. Jakobsona z 30. let. Je autorem knih Lexikon ruských avantgard 20. století (2005) a Souostroví Rusko. Ikony postsovětské kultury (2011). Členem správní rady IPSL je od roku 2010.

 

Václav Petrbok

Literární historik a lexikograf. Od roku 1997 pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, od 2005 současně externě vyučuje na FF UK, 2010–2011 byl stipendistou Nadace Alexandera von Humboldt v Tübingen, od 2015 působí rovněž jako vědecký pracovník pražského pracoviště pro výzkum německy psané literatury z Čech. Je autorem monografie Stýkání nebo potýkání? Několik kapitol k dějinám česko-německo-rakouských literárních vztahů v českých zemích mezi Bílou horou a napoleonskými válkami (2012). Zabývá se dějinami české a německojazyčné literatury 18. a 19. století, literární vícejazyčností a literární historiografií. Edičně připravil např. díla J. W. Goetha (v českém překladu), A. V. Krause, J. Mühlbergera (v českém překladu), A. Sticha. Je redaktorem E*fora (v letech 2015–2016 byl členem redakce Echos), od roku 2017 členem správní rady IPSL.

 

Josef Vojvodík

Bohemista, literární historik a teoretik, překladatel a historik umění. Vyučuje na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, s J. Wiendlem a L. Heczkovou založil časopis Slovo a smysl. Je mj. autorem knih Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě (2006), Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda (2008) a Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století (2014) a také spoluautorem Dějin nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 (2010) a Dějin nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934 (2014). Edičně připravil a autorsky se podílel na Hesláři české avantgardy / A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (2011, spolu s J. Wiendlem). Pro IPSL spolu s J. Wiendlem připravuje monografii o Janu Zahradníčkovi, členem správní rady IPSL je od roku 2010.

 

V E  S P R Á V N Í  R A D Ě  T É Ž  P Ů S O B I L I

 

Jiří Opelík

Literární historik, kritik a editor. V letech 1954–1961 působil jako pedagog FF UP v Olomouci, 1961–1998 jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, koncepčně, autorsky a redakčně se podílel na Lexikonu české literatury (4 díly v 7 svazcích 1985–2008; vedoucí redaktor 3. dílu, 2000). V letech 2010–2012 byl členem správní rady IPSL. Knižně publikoval výbor z kritik Nenáviděné řemeslo (1969) a výbor studií Milované řemeslo (2000), dále je autorem monografií Josef Čapek (1980 a 1996, s J. Slavíkem) a Holanovské nápovědy (2004) a souboru Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek (2008). Edičně připravil a komentoval vydání děl J. Čapka, K. Čapka, J. Skácela, O. Mikuláška, O. Králíka a mnoha dalších.

 

Jiří Stromšík

Germanista, literární historik a překladatel. V letech 2010–2017 předsedal správní radě IPSL. Působil v Ústavu germánských studií na FF UK, publikoval řadu článků a studií zaměřených zvláště na německou a českou literární modernu a avantgardu (v časopisech Svět literatury, Germanoslavica, Brücken ad.). V roce 2013 vyšly knižně jeho Eseje o německé romantice (spolu s K. Krolopem). Pro nakladatelství Odeon, kde pracoval od roku 1985 jako redaktor, připravil k vydání a předmluvami a doslovy opatřil desítky knih (srov. výbor Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi, 1994). Je předním překladatelem z němčiny, a to jak beletrie a esejů (např. S. Lenz, E. Canetti, G. Grass, F. Kafka, H. M. Enzensberger ad.), tak i literárněteoretických a literárněhistorických publikací, na nichž se podílí též editorsky (F. K. Stanzel, E. R. Curtius, G. R. Hocke, L. Spitzer, K. Krolop).