Aktuality IPSL

Olga Kovaříková píše o Friedrichu Feiglovi (6. 12. 2017)

V novém příspěvku česko-německého E*fora představuje Olga Kovaříková publikaci k osobnosti malíře, grafika a ilustrátora Bedřicha/Friedricha Feigla vydanou americkým historikem umění Nicolasem Sawickým. „Přínos monografie tak nakonec spočívá především v tom, že přináší čtyři různé, shrnující pohledy na umělce-světoběžníka s česko-německo-židovským původem a výborným organizačním talentem, který vynikal kouzlem osobnosti a obdivuhodnou adaptabilitou na prostředí, ale zároveň vykazoval zvláštní odolnost vůči proměnám (nejen uměleckých trendů) své doby.“

Michal Topor píše o vydání Johnových Večerů na slamníku v České knižnici (29. 11. 2017)

Předmětem nového bohemistického příspěvku E*fora je vydání Johnových Večerů na slamníku České knižnici, které recenzuje Michal Topor. „Tak jako nad jinými svazky řady Česká knižnice by mělo být i nad letošní edicí Johnovy knihy Večery na slamníku (poprvé 1920), kterou jako devadesátý svazek řady a za ‚vědecké redakce‘ Vlastimila Válka a Petry Hesové připravila Tereza Lojdová, možné uvažovat ve vztahu k programnímu zaklínadlu, sugerujícímu – snad v souladu s nějakou ustálenou představou o dějinách české literatury – ‚dlouhodobě koncipovanou ediční řadu, jež si klade za cíl představit v reprezentativní a textově spolehlivé podobě stěžejní díla české literatury od jejích počátků k dnešku‘.“

Steffen Höhne píše o Pražském kruhu (22. 11. 2017)

Nový příspěvek česko-německého E*fora se věnuje literárněvědné disertaci Sandy Schefflerové Operation Literatur. Zur Interdependenz von literarischem Diskurs und Schmerzdiskurs im ‚Prager Kreis‘ im Kontext der Moderne z roku 2016, jejímž předmětem je funkce bolesti ve vztahu k literatuře. „Jak se praví v úvodu, jde autorce o esenci bolesti v literárním textu (s. 11), tedy o analýzu charakteristik bolesti, respektive rekonstrukci diskursu bolesti ovlivňujícího literární text a jeho (zamýšlený) účinek na recipienta (s. 10). Bolest a vyrovnání se s ní jsou přitom podmíněny kulturněhistoricky a kontextuálně (s. 12), respektive lze je zažít pouze v kontextu kultury a doby (s. 28), tudíž může přesvědčivě působit jen taková literárněvědná analýza, jež se u textů zaměřuje na jednotlivé vyprávěcí strategie, jež reprezentují bolest, na funkce bolesti a na znalost a význam bolesti (s. 16).

Michal Bauer proslovil laudatio na Jiřího Brabce a Jiřího Opelíka (15. 11. 2017)

Nový bohemistický příspěvek E*fora přináší laudatio Michala Bauera proslovené 7. 11. 2017 v budově Městské knihovny v Praze u příležitosti předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 Jiřímu BrabcoviJiřímu Opelíkovi. „Oba dnešní laureáty vyznačuje mravní i myšlenková integrita, vlastnost v dnešní době jen málo vídaná. Nezažil jsem u nich přelétavost názorovou, přizpůsobení se době, aktuální situaci pro prospěch, pro dosažení nějaké výhody či lepšího postavení. Ani stěžování si, že dějiny jim ublížily, že se jim stalo příkoří. Oba se ve svém myšlení doplňují, nabízejí různé přístupy, u Jiřího Brabce je to přístup analytický, racionální, u Jiřího Opelíka je patrná vášeň pro literaturu.“

Petr Brod píše o Německy mluvící Praze (8. 11. 2017)

Nový příspěvek česko-německého E*fora se zabývá knihou Das deutschsprachige Prag, vydanou koncem minulého roku Spolkem Adalberta Stiftera, v kontextu s českou publikací z roku 2014 Německy mluvící Praha. Galerie osobností. NMP byla kolektivním dílem přibližně padesáti osmnáctiletých studentů pražského gymnázia Na Zatlance, kteří se pod vedením profesora Radka Aubrechta a v rámci vyučování delší dobu zabývali postavením Němců v pražské společnosti zhruba od 18. století do konce druhé světové války a své poznatky shrnuli do dvou oddílů – třicetistránkové narativní kapitoly o Životě německé komunity a lexikální části v délce zhruba 220 stran, nazvané Biografický slovník. Tuto publikaci vydalo gymnázium Na Zatlance ve spolupráci s Nakladatelstvím Franze Kafky a za finanční podpory několika sponzorů, včetně Česko-německého fondu budoucnosti.“

Další aktuality...