E*forum pro (germano)bohemistiku


Píše Kateřina Smyčková (27. 9. 2023)

Mnoho generací literárních vědců se ptalo, kdo či co je autor a zda vůbec autor je. Tyto otázky se stávají obzvlášť důraznými, klademe-li si je nad středověkými texty. Spletitost … více

Píše Anja Bunzel (20. 9. 2023)

August Wilhelm Ambros (1816–1876) je v muzikologii – pokud vůbec – známý především jako hudební kritik a hudební estetik, který se jakožto současník Eduarda Hanslicka … více

Píše Jan Malura (14. 9. 2023)

Komenského jubilea posledních let jsou popudem pro různé ediční podniky. Je přirozené, že také Česká knižnice přispívá k výročí 400 let od vzniku Labyrintu světa … více

Píše Alfrun Kliems (6. 9. 2023)

Existují specifické způsoby, jak se vypráví o komunismu, o všednodenním životě v reálném socialismu, o politických sporech a vlastně i o zhroucení … více

Píše Klára Soukupová (30. 8. 2023)

Kniha, která vyšla v nakladatelství Torst, je důkladně připraveným výborem z díla Josefa Lederera (1917‒1985), českého překladatele, básníka, publicisty a anglisty … více

Píše Jan Budňák (25. 8. 2023)

Prostor pražské produkce Monografie Haima Stiemera o pražské německé literatuře je v několika ohledech tradiční a v několika naopak velmi inovativní. Na jedné straně se drží … více

Píše Libuše Heczková (16. 8. 2023)

Několik posledních let se společně s historičkami Danou Musilovou a Marií Bahenskou poměrně intenzivně zabývám osudy žen, které v době před rokem 1945 měly předpoklady, schopnosti a dostatek energie … více

Píše Steffen Höhne (2. 8. 2023)

Cílem recenzované práce o habsburském osvícenství je podle autora představit epochu mezi lety 1750 a 1850 v celé její komplexnosti a rozmanitosti a přinést nový pohled na … více

Napsal Ivan Olbracht (26. 7. 2023)

Publicistická, resp. fejetonistická, tedy i beletristická, nejednou spíše drobná tvorba Ivana Olbrachta nikdy nebyla cele sekundárně edičně zpřístupněna (srov. Miloslav Nosek – Miroslav Laiske: … více

Píše Vlasta Reittererová (20. 7. 2023)

„Zakladatel národní hudby“, „národní skladatel“ a další epiteta postavila osobnost a dílo Bedřicha Smetany (1824–1884) v dějinách české hudby na … více

Píše Matouš Jaluška (12. 7. 2023)

Monografie Jiřího Černého Die Flugschriften der Frühreformation aus Nord- und Nordwestböhmen mapuje vedlejší gejzíry doprovázející erupci tištěných textů ve střední Evropě … více

Píše Kamila Schewczuková (5. 7. 2023)

Jubilejní publikaci Krajiny jazyka s podtitulem Kolegové a žáci prof. Martinu Hilskému k 80. narozeninám vydalo před nedávnem Vydavatelství FF UK v rámci ediční řady Mnemosyne. … více

Píše Marek Fapšo (28. 6. 2023)

Bernard Bolzano patří k těm postavám v dějinách českých zemí, které svým významem a vlivem přesáhly jejich hranice. Jeho spisy byly přeloženy do mnohých jazyků … více

Václav Černý napsal o Hanuši Bonnovi (21. 6. 2023)

Letos si připomínáme stodesáté výročí narození básníka, překladatele a publicisty Hanuše Bonna (5. července 1913 Teplice – 20. října 1941 Mauthausen), mimo … více

Napsal Antonín Machát (15. 6. 2023)

Ač Dunaj pramení v Německu a v dalším toku teče německými zeměmi Rakouska, nelze o něm říci, že je to řeka německá. Stejně nejde říci, že by to byla řeka maďarská nebo … více

Píše Anna Gnot (7. 6. 2023)

Dosavadní průniky prací polské literární vědkyně Marie Janion (1926–2020) do českojazyčného prostředí nejsou příliš četné. První překlad z jejího díla byl … více

Píše Marie Krappmann (1. 6. 2023)

K různým podobám vizualizace antisemitismu vyšlo v uplynulých dekádách několik významných cizojazyčných publikací. Kniha Obrazy nenávisti. Vizuální projevy … více

Píše Luboš Merhaut (24. 5. 2023)

Alice Garrigue Masaryková, význačná osobnost českého a československého veřejného života a ženského hnutí, sociální a humanitární pracovnice, psala své … více

Píše Václav Maidl (17. 5. 2023)

Dokud v nakladatelství Labyrint nevyšla v českém překladu Kavárna nad Prahou (2001), byla Lenka Reinerová jako autorka v české společnosti navzdory třem předchozím česky vydaným knihám … více

Píše Michal Topor (10. 5. 2023)

Základem druhého svazku řady Symptomatologie, vydávané od roku 2022 pražskou Akademií múzických umění, je esej italského kulturního teoretika a historika Carlo Ginzburga Spie. Radici di un … více

Píše Aleš Urválek (5. 5. 2023)

Při vyslovení jmen Hermanna Bahra, Hugo von Hofmannsthala, Arthura Schnitzlera nebo Richarda Beera Hofmanna člověka asi nejprve napadnou souvislosti, které z těchto jmen činí reprezentanty moderny. S o to větším … více

Píše Marie Škarpová (26. 4. 2023)

Katolický kněz, biblista a literární historik Josef Vašica dokázal proměnit pohled novodobé společnosti na českou katolickou literaturu 17. a 18. století jako málokdo jiný. … více

Napsal Vratislav Effenberger (19. 4. 2023)

Studii Negace negace není negativismus napsal Vratislav Effenberger (22. dubna 1923 – 10. srpna 1986) v roce 1975 jako předmluvu pro soubor svých pozoruhodných „pseudoscénářů“ Surovost života … více

Píše Kristina Kaiserová (12. 4. 2023)

Právnička a historička Jana Osterkamp se ve své obsáhlé knize s názvem Vielfalt ordnen. Das föderale Europa der Habsburgermonarchie (Vormärz bis 1918) snaží komplexně zpracovat otázku federalizace … více

Píše Ingeborg Fiala-Fürst (6. 4. 2023)

Vydat český výbor z básnického, tedy lyrického díla Maxe Broda je poměrně překvapivý tah, neboť Max Brod je českým čtenářům i odborné germanistické veřejnosti znám … více

Píše Marie Škarpová (30. 3. 2023)

Tématem knihy Jany Grollové a Daniely Rywikové Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století … více

Píše Michaela Peroutková (23. 3. 2023)

Dvojjazyčná publikace Mai 1945 in der Tschechoslowakei. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze. / Květen 1945 v Československu. Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice (2020) vydaná Kateřinou … více

Napsal Emil Saudek (15. 3. 2023)

V roce 1934 přispěl Emil Saudek do almanachu Kolín dr. J. S. Macharovi k sedmdesátinám (vyšlo nákladem Muzea básníků Legra a Machara) ohlédnutím, jež nadepsal prostě … více

Píše Peter Becher (8. 3. 2023)

Polosvětem pasáků, prostitutek a podvodníků se zabývalo mnoho autorů, mezi nimi i německy mluvící pražští autoři jako Egon Erwin Kisch (Der Mädchenhirt, 1914; č. jako Pasák), Paul … více

Napsala Eva Taxová (27. 2. 2023)

Nejprve jsem Evu Taxovou jen letmo tu a tam zahlédl: v potemnělé úzké chodbě obestavěné bibliografickými kartotékami, v prvním patře Ústavu pro českou literaturu. Víc … více

Píše Mirek Němec (22. 2. 2023)

Na závěr knihy Der nationale Schulkampf in Böhmen. Schulvereine als Akteure der nationalen Differenzierung (1880–1918) [Národnostní boj o školu v Čechách. Školní spolky jako aktéři … více

Píše Jiří Hubáček (15. 2. 2023)

Delší dobu přetrvávající zájem o vydávání cestopisné literatury přinesl v rámci ediční řady Itineraria nakladatelství Argo edici dnes neprávem … více

Píše Kurt Ifkovits (8. 2. 2023)

Již obálka knihy Arno Paříka o malíři a grafikovi Jiřím Georgu Jilovském narozeném v Praze, kterou vydalo renomované pražské vydavatelství Arbor Vitae, ve vizuální … více

Píše Markus Grill (1. 2. 2023)

V Památníku obětí vídeňského gestapa v Salztorgasse č. 6 připomíná několik veršů Bertholda Viertela všechny ty, kdo zde byli národními socialisty v letech 1938 až … více

Píše Jan Pospíšil (25. 1. 2023)

Jeden z předků Roberta B. Pynsenta (20. 12. 1943 –28. 12. 2022), Joseph Pinsent, předeslal na úvod svého spisku Conversations on Political Economy (1821) čtenáři následující radu: … více

Napsal Emil Saudek (18. 1. 2023)

V průběhu roku 2022 vyšly – jako finální „výstupy“ výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR – hned dvě monografie různým způsobem … více

Píše Josef Kroutvor ml. (12. 1. 2023)

Dne 3. ledna 2023 uplynulo 100 let od nanebevzetí Jaroslava Haška, největšího spisovatele českého – romanopisce, jenž nedokončil jediný román, poety, jehož nejlepšími básněmi … více

Píše Marie Škarpová (5. 1. 2023)

Kniha současného francouzského historika Alaina Corbina Dějiny ticha. Od renesance do naší doby (Argo, 2022) zaujme nejen ambiciózně lákavým názvem, ale též poměrně skrovným rozsahem (celkem … více

Archiv…